Obrazovanjem i inovacijama ka kvalitetnim poslovima za mlade

FCD u saradnji sa Friedrich Ebert Stiftung realizuje projekat kojim želi da doprinese unapređenju politika u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i inovacija. 

Proces pridruživanja Srbije EU ne predstavlja samo usklađivanje sa pravnim tekovinama već i pre svega opredeljenost ka razvoju društva u kojem su privreda, nauka, obrazovanje i kultura ključni faktori za izgradnju društva znanja i postizanje konkurentnosti u evropskom prostoru. Podaci (1) o obuhvatu učenika na pojedinim nivoima obrazovanja kada se uporede sa evropskim zemljama su poražavajući: među mladima uzrasta 15 do 24 godine u obrazovanju je svega 56,4%, dok je u Sloveniji u obrazovanju 73,5%, a u Irskoj 76,6% mladih navedenog uzrasta. Prema učešću učenika u opštem obrazovanju u ukupnom broju učenika u srednjem obrazovanju, Srbija je sa učešćem od 25% najniže rangirana među evropskim državama (EU 28-53%, Irska blizu 100%). Srbija je na dnu evropske lestvice i po ulaganju u istraživanje i razvoj, pri čemu je zanemarljivo ulaganje privatnog sektora koji se smatra ključnim za kreiranje poslova. Politike zapošljavanja u Srbiji ne prepoznaju značaj obrazovanja i inovacija kao preduslova ekonomskog razvoja, a samim tim i kreiranja kvalitetnih radnih mesta koja zaposlenima omogućavaju dostojanstven život i prevencija su od socijalne isključenosti. 

Kroz analizu postojećih strategija i reformskih procesa, kreiranje predloga politika i zalaganja za promene javnih politika bavićemo se ključnim pitanjima postojećih i potrebnih reformi u oblastima obrazovanja, tržišta rada, inovacija i socijalne inkluzije. 

(1) Podaci Eurostata – Statistika obrazovanja za 2015. (poslednji dostupni podaci za Srbiju).

NAJAVA DOGAĐAJA