• 24. novembar 2016.
  • |  Beograd

Nema značajnih pomaka u zapošljavanju i socijalnoj politici ni u 2016.

Održan sastanak Radne grupe NKEU za poglavlja 2 i 19, povodom Izveštaja Evropske komisije za 2016. godinu

U nedavno objavljenom Izveštaju Evropske komisije za 2016. godinu se navodi da je u oblasti zapošljavanja i socijalne politike postignut izvestan napredak, a ista ocena je izvedena kada je u pitanju slobodno kretanje radnika. Ovim povodom, 24. novembra 2016. sastala se Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji koja prati poglavlja relevantna za ove oblasti. 

U odnosu na prethodne izveštaje nalazi se uglavnom ponavljaju, te su ključne slabe tačke ponovo socijalni dijalog, finansijski i institucijonalni resursi za zapošljavanje i socijalnu politiku, kao i povećanje efikasnosti socijalne koristi za ljude ispod praga siromaštva. 

Poseban osvrt na teme koje se tiču socijalne politike i smanjenja siromaštva dao je Žarko Šunderić, direktor Centra za socijalnu politiku. On je ukazao na pitanje deinstitucionalizacije, pristupa uslugama socijalne zaštite, nezadovoljavajuća rešenja po pitanju namenskih transfera za usluge socijalne zaštite, zatim neophodnost celishodnijeg pristupa u izgradnji sistema integrisanih usluga. 

Radna grupa je treću godinu za redom ukazala na potrebu donošenja novog Zakona o socijalnoj zaštiti, kao i važnost usvajanja Zakona o zaštiti porodice sa decom koji se godinama najavljuju. 

Indikatori siromaštva ne mogu se svoditi samo na praćenje indikatora o prihodima, već je potrebno pratiti apsolutno siromaštvo koje je u Srbiji i dalje relevantan pokazatelj iako je na Evropskom nivou ovaj indikator prevaziđen. 

Kako je od nedavno Sindikat lekara i farmaceuta član RG imali smo priliku da čujemo niz zabrinjavajućih nalaza koji stižu iz ovog sindikata, a tiču se pitanja adakvatne zdravstvene zaštite, pristupa zdravstvenim uslugama i trendovima koji se tiču broja lekara specijalista koji su mahom starosti 55-60 godina. 

Narodni parlament iz Leskovca pruža besplatnu pravnu pomoć uglavnom korisnicima novčane socijalne pomoći i oni ukazuju na velika diskreciona ovlašćenja socijalnih radnika, ali se bave i pravima pacijenata pa su nam predstavili nalaze njihovih istraživanja. 

Takođe, ovom prilikom prof. dr Mario Reljanović nam je prezentovao preliminarne zaključke analize efekata izmena i dopuna Zakona o radu. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA