Misija, ciljevi i aktivnosti

Fondacija Centar za demokratiju je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija. 

Misija FCD

Osnažujemo građane za aktivno učešće u donošenju odluka o razvoju zajednice, kroz unapređenje demokratskih procedura, vladavine prava, javnog dijaloga i pristupa zasnovanog na ljudskim pravima i kroz zalaganje za integraciju Srbije u EU i regionalnu saradnju 

 

Strateški plan FCD za period 2023-2026.

Programski strateški ciljevi

Strateški cilj 1: Jačanje saradnje u regionu Zapadnog Balkana i razvoj održivih partnerstava sa regionalnim i evropskim organizacijama

Operativni cilj (mera) 1: Povećanje učešća građana (posebno mladih) i OCD u procesu donošenja odluka na nacionalnom i regionalnom nivou

Operativni cilj (mera) 2: Jačanje kapaciteta za monitoring regionalnih inicijativa (Berlinskog procesa i drugih regionalnih inicijativa i procesa) kroz koordinaciju NKEU Međusektorske radne grupe za regionalnu saradnju

Operativni cilj (mera) 3: Unapređenje saradnje sa OCD u regionu ZB, posebno na novim temama u okviru kreiranja zajedničkog odgovora na izazove u regionu (klimatske promene, pravedna tranzicija, migracije, sajber bezbednost)

Operativni cilj (mera) 4: Suzbijanje konfliktnih narativa među mladima o odnosima u regionu Zapadnog Balkana i jačanje kapaciteta za borbu protiv govora mržnje u javnom prostoru na nacionalnom i regionalnom nivou

Operativni cilj (mera) 5: Intenziviranje delovanja FCD-a kao članice evropskih organizacija FEPS i ALDA kroz inicirianje i sprovođenje zajedničkih projekata i akcija u Srbiji, u regionu ZB, EU, Istočnom partnerstvu (Ukrajina)

Strateški cilj 2: Promocija narativa za evroatlantske integracije Srbije i zemalja Zapadnog Balkana

Operativni cilj (mera) 1: Razvoj demokratske političke kulture i javnog dijaloga o ključnim ekonomskim, društvenim, političkim i geostrateškim pitanjima uz aktivno učešće svih relevantnih društvenih aktera (građani, donosioci odluka, mediji, civilno društvo, akademska zajednica) kroz održavanje platforme „Dijalog u Centru“

Operativni cilj (mera) 2: Zastupanje evropskih vrednosti i informisanje građana o socio-ekonomskim i političkim benefitima procesa evroatlantskih integracija Srbije na nacionalnom i lokalnom nivou u cilju jačanja podrške za EU integracije

Operativni cilj (mera) 3: Jačanje uloge građana i civilnog društva u demokratskim procesima i procesu EU integracija kroz članstvo FCD-a u Vladinom Savetu za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Srbiji

Operativni cilj (mera) 4: Monitoring komunikacije javnih vlasti o strateškom spoljnopolitičkom opredeljenju Srbije za članstvo u EU

Strateški cilj 3: Unapređene javnih politika usmerenih na održivi socio-ekonomski razvoj u kontekstu evroatlantskih integracija i sprovođenja Agende 2030

Operativni cilj (mera) 1: Zastupanje javnih politika usmerenih ka sprovođenju Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja uz poštovanje LNOB i principa solidarnosti

Operativni cilj (mera) 2: Monitoring primene javnih politika u oblasti socio-ekonomskog razvoja kroz koordinaciju NKEU Radne grupe za pregovaračko poglavlje 2 (sloboda kretanja radnika) i poglavlje 19 (socijalna politika i zapošljavanje)

Operativni cilj (mera) 3: Nastavak razvoja saradnje sa socijalnim partnerima

Operativni cilj (mera) 4: Unapređenje rodne ravnopravnosti i prava žena i podsticanje njihovog učešća u mirovnim procesima i bezbednosnoj politici

Operativni cilj (mera) 5: Socijalna inkluzija i unapređenje zaštite socio-ekonomskih prava pripadnika manjinskih etničkih grupa i osetljivih društvenih grupa (Romi, LGBT, starije osobe, mladi, itd.)

 

Ciljevi Fondacije su: razvoj demokratije, širenje demokratskih ideja, razvoj parlamenta i promocija parlamentarizma, razvoj demokratske političke kulture i negovanje dijaloga i tolerancije, unapređenje i zaštita ljudskih prava, evropska integracija Srbije i međunarodna saradnja, promovisanje, zaštita, unapređenje rodne ravnopravnosti i prava žena, razvoj civilnog društva, pomoć socijalno ugroženim grupama i pojedincima, humanitarna pomoć i podsticanje naučne misli u oblasti društvenih nauka.

Ciljevi FCD ostvaruju se:

 • Organizovanjem i finansiranjem javnih debata, predavanja, seminara i konferencija;
 • Izdavanjem publikacija;
 • Sprovođenjem istraživanja;
 • Pružanjem podrške talentovanim mladim istraživačima iz oblasti društvenih i političkih nauka;
 • Saradnjom sa udruženjima građana, fondacijama, Narodnom skupštinom i drugim državnim i nezavisnim institucijama, akademskim institucijama, ustanovama kulture, preduzećima, kao i saradnjom sa srodnim organizacijama u inostranstvu;
 • Pružanjem podrške udruženjima građana;
 • Promocijom kulture i negovanjem kulturne baštine i spomenika kulture;
 • Humanitarna aktivnost se ostvaruje kroz neposrednu pomoć posebno osetljivim društvenim grupama i kroz razvoj projekata za njihovo socijalno uključivanje;
 • Drugim vidovima aktivnosti koje su u funkciji realizacije proklamovanih ciljeva.

VREDNOSTI koje zastupamo: 

 • Ravnopravnost
 • Tolerancija
 • Znanje
 • Odgovornost
 • Solidarnost
 • Održivost

Naše AKTIVNOSTI

 • Stručna podrška reformama kroz proces pristupanja EU i planiranje razvoja
 • Uključivanje građana u razmatranje politika i donošenje odluka
 • Analiza i kreiranje predloga praktičnih politika
 • Kampanje i zagovaranje
 • Unapređenje zakonskog okvira i praćenje sprovođenja zakona
 • Istraživanja
 • Obrazovanje i obuka
 • Izdavačka delatnost

CILJNE GRUPE i korisnici naših programa sa kojima najčešće radimo

 • Donosioci odluka na državnom nivou i u lokalnoj zajednici
 • Organizacije civilnog društva
 • Pripadnici osetljivih grupa
 • Zaposleni i nezaposleni čija su radna prava i prava u vezi s radom ugrožena
 • Mala i srednja preduzeća, poslovna udruženja i kompanije
 • Zaposleni
 • Mediji

Glavni donatori 2017-2022:

Evropska unija; Međunarodni centar Olof Palme; Fondacija za otvoreno društvo; Švajcarska razvojna agencija (SDC); Nemačka agencija za međunarodni razvoj (GiZ); Ambasada Kraljevine Norveške; GMF – Balkanski fond za demokratiju; Fondacija Fridrih Ebert; UNFPA

 

FCD DANAS

- Vodeća organizacija u oblasti održivog razvoja, pitanja tržišta rada i socijalne uključenosti

- Veliko iskustvo u promovisanju vrednosti EU i evropskih integracija Srbije

- Prepoznata kao kredibilan sagovornik i partner OCD, javnom sektoru, preduzećima, sindikatima i međunarodnim organizacijama

- Ima veliku mrežu partnera i saradnika, u javnom i privatnom sektoru, na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou, sarađuje sa državnim agencijama, kompanijama, sindikatima, univerzitetima i nevladinim organizacijama

- Član Globalnog dogovora UN, Evropskog udruženja za lokalnu demokratiju (ALDA), Platforme organizacija za praćenje mehanizama UN za ljudska prava, pridruženi član Fondacije za evropske progresivne studije (FEPS)

- Predsedava Radnom grupom za migracije, zapošljavanje i socijalnu reformu u Nacionalnom konventu o EU (platforma civilnog društva za praćenje pristupnih pregovora sa EU), kao i Multisektorskom radnom grupom za regionalnu saradnju, i član je Programskog saveta Nacionalnog konventa

 

Registracija

Fondacija je registrovana 1994. godine kod Ministarstva za kulturu Republike Srbije rešenjem br. 022-2373/94- 03 dana 5. jula 1994. godine i upisana u registar fondova pri Ministarstvu. U skladu sa novim Zakonom o zadužbinama i fondacijama, registrovana je pri Agenciji za privredne register pod brojem BZF 72/2012.
PIB 100049904 / Matičnibroj 17051008

NAJAVA DOGAĐAJA