Misija, ciljevi i aktivnosti

Fondacija Centar za demokratiju je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija. 

Misija FCD

Osnažujemo građane za aktivno učešće u donošenju odluka o razvoju zajednice, kroz unapređenje demokratskih procedura, vladavine prava, javnog dijaloga i pristupa zasnovanog na ljudskim pravima i kroz zalaganje za integraciju Srbije u EU i regionalnu saradnju 

 

Strateški plan FCD za period 2023-2026.

Cilj 1: Proširiti obim programa u ostvarivanju misije FCD-a

 • Strateški cilj 1) Proširiti saradnju zainteresovanih strana u kreiranju/praćenju javnih politika relevantnih za borbu protiv diskriminacije i socijalno uključivanje ranjivih grupa i za rodnu ravnopravnost;
 • Strateški cilj 2) Povećati znanje i unaprediti predloge javnih politika/razvojnih planova zasnovanih na dokazima na lokalnom i nacionalnom nivou od strane OCD, u skladu sa standardima EU i u okviru pregovora o pristupanju EU;
 • Strateški cilj 3) Unaprediti proces javnog i inkluzivnog dijaloga uz povećanje učešća građana u dijalogu o javnim politikama relevantnim za borbu protiv diskriminacije i socijalno uključivanje ranjivih grupa, kao i rodnu ravnopravnost;
 • Strateški cilj 4) Povećati vidljivost OCD u zagovaranju političkih pitanja/predloga i u promovisanju vrednosti EU, demokratskih procedura i vladavine prava;

Cilj 2: Razvoj organizacionog profila FCD-a i brendiranja organizacije

 • Strateški cilj 5) Ojačati organizacioni brend i podstaći kapacitete na terenu;
 • Strateški cilj 6) Ojačati saradničku mrežu, proširiti bazu partnerstva i zajedničko delovanje;

Cilj 3: Povećati i diversifikovati finansiranje FCD programa/projekata

 • Strateški cilj 7) Diversifikacija grantova i ugovora o uslugama, kroz proširenje saradnje javnog i poslovnog sektora u Srbiji i na ZB;
 • Strateški cilj 8) Razviti usluge za korisnike na lokalnom/nacionalnom/regionalnom nivou;

Cilj 4: Poboljšati kapacitet FCD-a za sprovođenje ciljeva

 • Strateški cilj 9) Jačanje kapaciteta za izradu i implementaciju ključnih projektnih programa i strateško finansijsko upravljanje;
 • Strateški cilj 10) Poboljšati interne procedure novim IT softverom, uključujući redovne obuke osoblja.

 

Ciljevi Fondacije su: razvoj demokratije, širenje demokratskih ideja, razvoj parlamenta i promocija parlamentarizma, razvoj demokratske političke kulture, dijalog i tolerancija, unapređenje i zaštita građanskih i ljudskih prava, evropske integracije Srbije i međunarodne saradnje, zaštite i unapređenja rodne ravnopravnosti i prava žena, razvoja civilnog društva, pomoći ugroženim grupama i pojedincima, humanitarne pomoći i podsticanja naučnog rada u oblasti društvenih nauka.

Ciljevi će biti postignuti kroz:

 • Organizovanje i finansiranje javnih tribina, predavanja, seminara i konferencija
 • Uređivanje publikacija
 • Sprovođenje istraživačkih projekata
 • Pružanje podrške talentovanim mladim istraživačima u oblasti društvenih i političkih nauka
 • Saradnja sa udruženjima građana, fondacijama, Narodnom skupštinom i drugim državnim i nezavisnim institucijama, akademijom, ustanovama kulture, privrednim društvima, kao i kroz saradnju sa sličnim organizacijama u inostranstvu
 • Pružanje podrške udruženjima građana
 • Promocija kulture i zaštita kulturnog nasleđa i spomenika
 • Humanitarna aktivnost će se ostvarivati direktnom podrškom ranjivim grupama i kroz projekte za njihovo socijalno uključivanje
 • Ostale aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje gore navedenih ciljeva.

VREDNOSTI koje zastupamo: 

 • Ravnopravnost
 • Tolerancija
 • Znanje
 • Odgovornost
 • Solidarnost
 • Održivost

Naši CILJEVI

 • Demokratske, građanske i evropske vrednosti ukorenjene u srpskom društvu
 • U institucijama Srbije se poštuju vladavina prava i demokratske procedure
 • Građani efikasno ostvaruju i unapređuju svoja ekonomska i socijalna prava, uz socijalnu solidarnost kao ključnu vrednost našeg društva
 • Povećana društvena kohezija i smanjenje siromaštva i nejednakosti
 • Učešće civilnog društva u kreiranju i sprovođenju reformi
 • Pristupanje Srbije Evropskoj uniji
 • Razvijena kultura ljudskih i građanskih prava, politička kultura, tolerancija i dijalog
 • Uspostavljanje tržišne konkurencije zajedno sa razvojem društveno odgovorne države

Naše AKTIVNOSTI

 • Stručna podrška reformama kroz proces pristupanja EU i planiranje razvoja
 • Uključivanje građana u razmatranje politika i donošenje odluka
 • Analiza i kreiranje predloga praktičnih politika
 • Kampanje i zagovaranje
 • Unapređenje zakonskog okvira i praćenje sprovođenja zakona
 • Istraživanja
 • Obrazovanje i obuka
 • Izdavačka delatnost

CILJNE GRUPE i korisnici naših programa sa kojima najčešće radimo

 • Donosioci odluka na državnom nivou i u lokalnoj zajednici
 • Organizacije civilnog društva
 • Pripadnici osetljivih grupa
 • Zaposleni i nezaposleni čija su radna prava i prava u vezi s radom ugrožena
 • Mala i srednja preduzeća, poslovna udruženja i kompanije
 • Zaposleni
 • Mediji

Glavni donatori 2017-2022:

Evropska unija; Međunarodni centar Olof Palme; Fondacija za otvoreno društvo; Švajcarska razvojna agencija (SDC); Nemačka agencija za međunarodni razvoj (GiZ); Ambasada Kraljevine Norveške; GMF – Balkanski fond za demokratiju; Fondacija Fridrih Ebert; UNFPA

 

FCD DANAS

- Vodeća organizacija u oblasti održivog razvoja, pitanja tržišta rada i socijalne uključenosti

- Veliko iskustvo u promovisanju vrednosti EU i evropskih integracija Srbije

- Prepoznata kao kredibilan sagovornik i partner OCD, javnom sektoru, preduzećima, sindikatima i međunarodnim organizacijama

- Ima veliku mrežu partnera i saradnika, u javnom i privatnom sektoru, na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou, sarađuje sa državnim agencijama, kompanijama, sindikatima, univerzitetima i nevladinim organizacijama

- Član Globalnog dogovora UN, Evropskog udruženja za lokalnu demokratiju (ALDA), Platforme organizacija za praćenje mehanizama UN za ljudska prava, pridruženi član Fondacije za evropske progresivne studije (FEPS)

- Predsedava Radnom grupom za migracije, zapošljavanje i socijalnu reformu u Nacionalnom konventu o EU (platforma civilnog društva za praćenje pristupnih pregovora sa EU), kao i Multisektorskom radnom grupom za regionalnu saradnju, i član je Programskog saveta Nacionalnog konventa

 

Registracija

Fondacija je registrovana 1994. godine kod Ministarstva za kulturu Republike Srbije rešenjem br. 022-2373/94- 03 dana 5. jula 1994. godine i upisana u registar fondova pri Ministarstvu. U skladu sa novim Zakonom o zadužbinama i fondacijama, registrovana je pri Agenciji za privredne register pod brojem BZF 72/2012.
PIB 100049904 / Matičnibroj 17051008

NAJAVA DOGAĐAJA