Misija, ciljevi i aktivnosti

Fondacija Centar za demokratiju je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, osnovana 1994. godine. 

Misija FCD

Doprinosimo razvoju demokratije, zalažemo se za evropske integracije Srbije i regiona, utičemo na održivi socio-ekonomski razvoj i osnažujemo građane/ke za aktivno učešće u donošenju odluka u zajednici.

Naši ciljevi su: razvoj demokratije, širenje demokratskih ideja, razvoj parlamenta i promocija parlamentarizma, razvoj demokratske političke kulture i negovanje dijaloga i tolerancije, unapređenje i zaštita ljudskih prava, evropska integracija Srbije i međunarodna saradnja, promovisanje, zaštita, unapređenje rodne ravnopravnosti i prava žena, razvoj civilnog društva, pomoć socijalno ugroženim grupama i pojedinicima, humanitarna pomoć i podsticanje naučne misli u oblasti društvenih nauka. 

Ciljevi FCD ostvaruju se:

 • organizovanjem i finansiranjem javnih debata, predavanja, seminara i konferencija;
 • izdavanjem publikacija;
 • sprovođenjem istraživanja;
 • pružanjem podrške talentovanim mladim istraživačima iz oblasti društvenih i političkih nauka;
 • saradnjom sa udruženjima građana, fondacijama, Narodnom skupštinom i drugim državnim i nezavisnim institucijama, akademskim institucijama, ustanovama kulture, preduzećima, kao i saradnjom sa srodnim organizacijama u inostranstvu;
 • pružanjem podrške udruženjima građana;
 • promocijom kulture i negovanjem kulturne baštine i spomenika kulture;
 • humanitarna aktivnost se ostvaruje kroz neposrednu pomoć posebno osetljivim društvenim grupama i kroz razvoj projekata za njihovo socijalno uključivanje;
 • drugim vidovima aktivnosti koje su u funkciji realizacije proklamovanih ciljeva. 

VREDNOSTI koje zastupamo: 

 • Ravnopravnost
 • Tolerancija
 • Znanje
 • Odgovornost
 • Solidarnost
 • Održivost

Naše AKTIVNOSTI

 • Stručna podrška reformama kroz proces pristupanja EU i planiranje razvoja
 • Uključivanje građana u razmatranje politika i donošenje odluka
 • Analiza i kreiranje predloga praktičnih politika
 • Kampanje i zagovaranje
 • Unapređenje zakonskog okvira i praćenje sprovođenja zakona
 • Istraživanja
 • Obrazovanje i obuka
 • Izdavačka delatnost

CILJNE GRUPE i korisnici naših programa sa kojima najčešće radimo

 • Donosioci odluka na državnom nivou i u lokalnoj zajednici
 • Organizacije civilnog društva
 • Pripadnici osetljivih grupa
 • Zaposleni i nezaposleni čija su radna prava i prava u vezi s radom ugrožena
 • Mala i srednja preduzeća, poslovna udruženja i kompanije
 • Zaposleni
 • Mediji

Glavni donatori 2017-2023:

Evropska unija; Međunarodni centar Olof Palme; Fondacija za otvoreno društvo; Švajcarska razvojna agencija (SDC); Nemačka agencija za međunarodni razvoj (GiZ); Ambasada Kraljevine Norveške; GMF – Balkanski fond za demokratiju; Fondacija Fridrih Ebert; UNFPA...

Registracija

Fondacija je registrovana 1994. godine kod Ministarstva za kulturu Republike Srbije rešenjem br. 022-2373/94- 03 dana 5. jula 1994. godine i upisana u registar fondova pri Ministarstvu. U skladu sa novim Zakonom o zadužbinama i fondacijama, registrovana je pri Agenciji za privredne register pod brojem BZF 72/2012.
PIB 100049904 / Matičnibroj 17051008

NAJAVA DOGAĐAJA