Naši rezultati

Fondacija Centar za demokratiju je prepoznata u javnosti po promociji vrednosti EU i evropskih integracija Srbije, zalaganju za javni dijalog, snažne institucije i unapređenje i zaštitu ekonomskih, socijalnih i naročito radnih prava. Pouzdan je sagovornik u raspravama, partner nevladinim udruženjima, nezavisnim institucijama i međunarodnim organizacijama. Kroz saradnju sa državnim organima utičemo na javne politike i pratimo njihovu realizaciju. 

FCD je tokom 2022. godine delovala u skladu sa svojim programskim portfolijom koji se sastoji od tri glavna programska pravca: zalaganje za evropsku integraciju Srbije, negovanje javnog dijaloga i podsticaj održivom ekonomskom i socijalnom razvoju, uključujući promociju ekonomskih i socijalnih prava.

Tokom 2022. godine Fondacija je realizovala 6 projekata, aktivno je delovala u okviru Nacionalnog konventa za Evropsku uniju, u okviru Evropske mreže za lokalnu demokratiju, Evropske fondacije za progresivne studije i UN Global Kompaktu.

FCD 2022. u brojkama:

 • Aktivnosti realizovane u Pirotu, Zaječaru, Knjaževcu, Nišu, Leskovcu, Požegi, Užicu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Apatinu, Novom Pazaru, Velikom Gradištu i dr.
 • Održano je 3 treninga za lokalnu samoupravu u oblasti planiranja razvoja i tri treninga za predstavnike osetljivih grupa za zaštitu prava na tržištu rada.
 • Održano je više od 20 debata i radionica sa učešćem više od 1000 građana uživo i online.
 • Više od 50 spoljnih saradnika angažovano je u aktivnostima Fondacije.
 • Objavljeno je 24 bloga, analiza, predloga javnih politika.
 • Tokom 2022. godine Fondacija je imala veoma dobru medijsku zastupljenost – objavljeno je 148 članaka u štampanim i elektronskim medijima o aktivnostima FCD.

Najuspešniji projekti 2020-2022:

U Nacionalnom konventu za EU koordiniramo rad Radne grupe 17 za pregovaračka poglavlja 2 i 19 (slobodno kretanje radne snage, socijalna politika i zapošljavanje) i Međusektorske radne grupe NKEU za regionalnu saradnju. 

Fondacija Centar za demokratiju članica je evropske mreže ALDA (The European Association for Local Democracy). 

Fondacija je od 2013. član-posmatrač u Fondaciji za evropske progresivne studije (FEPS) koja okuplja fondacije progresivnog i/ili socijal-demokratskog profila. 

Fondacija je član UN Global Compact mreže. 

Fondacija Centar za demokratiju pridružila se „Platformi organizacija za saradnju sa mehanizmima Ujedinjenih nacija za ljudska prava“.

Fondacija ima sporazum saradnji sa nizom nevladinih organizacija i sindikatima.

25 godina rada Fondacije u brojkama:

25 godina FCD

Najuspešniji projekti 1995-2018:

 • Platforma za praćenje realizacije Programa ekonomskih reformi (ERP) i Programa reforme zapošljavanja i socijalne politike (ESRP)
 • Dijalog u Centru 2017
 • Dostojanstveno raditi u Srbiji – Ka boljoj zaštiti prava zaposlenih kroz saradnju civilnog društva i sindikata (2017)
 • Demokratski do promene Ustava – javna kampanja za inkluzivnu raspravu o ustavnim promenama (2016-2017)
 • Radna prava u Srbiji – praćenje primene regulative i uvođenje izmena kroz kreativno zagovaranje (2016)
 • Ka većoj transparentnosti i jasnim kriterijumima za zapošljavanje u javnom sektoru – Zaustavimo političko zapošljavanje 2016-2017
 • Crno na belo 2010-2014
 • Zaustavimo političko zapošljavanje 2012-2016
 • Demokratski politički forum 2007-2016
 • Doprinos lokalnih samouprava pretpristupnim pregovorima za članstvo Srbije u EU 2014
 • Evropske vrednosti i politike u lokalnoj zajednici 2006-2015
 • Snaga društvene odgovornosti – Država, biznis i građani u zaštiti ekonomskih i socijalnih prava 2007-2009
 • Povratak žena na tržište rada 2006
 • Politeia - Škola za civilno društvo 1998-2009
 • Perikles – Škola za društveno i političko liderstvo 2002-2005
 • Forum jugoslovenskih nevladinih organizacija 1998-2001

Istraživanja:

 • Stavovi stejkholdera o programu ekonomskih reformi i programu reformi zapošljavanja i socijalne politike (2017)
 • Statistika i dostojanstven rad (2017)
 • Efekti primene izmena i dopuna Zakona o radu (2016)
 • Korupcija protiv dostojanstvenog rada (2013)
 • Stavori građana o inspekcijskim službama (2014)
 • Stariji radnici (2012)

Fondacija radi za mlade i sa mladima. Razvijamo programe za njihovo učešće u javnim poslovima, za zapošljavanje i podršku inovacijama i preduzetništvu. Povezujemo mlade na regionalnom nivou kroz inovativne oblike edukacije i razmene iskustva i prakse. 

FCD kontinuirano promoviše vrednosti i politike EU na lokalnom nivou, posebno u odnosu na reforme koje su od posebnog značaja za građane (kao što su efikasno upravljanje, uvođenje standarda EU u lokalnu samoupravu, reforma inspekcija, praćenje prakse zapošljavanja u javnom sektoru, više sektorskih politika – poljoprivreda, zaštita životne sredine, turizam i dr.).

Fondacija je od 2006. godine organizovala specijalni program za članove lokalnih samouprava. U programu je učestvovalo 285 članova lokalnih samouprava iz 50 gradova i opština širom Srbije, kao i predstavnici izvršne vlasti na lokalu i predstavnici lokalnog biznisa.

FCD neprekidno organizuje javne debate o strateškim političkim, socijalnim i ekonomskim pitanjima na koje poziva kreatore politike, eksperte, aktiviste iz civilnog društva, novinare (od 2007. godine bilo je organizovano preko 85 debata sa više od 2000 učesnika).

U okviru inicijative „Crno na belo“, FCD je proširila svoj domet time što je privukla veliki broj građana zahvaljujući korišćenju različitih kanala komunikacije i interaktivnih metoda rada. Održiva internet-platforma crnonabelo.com koju je posetilo više od 50,000 korisnika, koja ima preko 200,000 pregleda i on-line zajednicu od oko 20,000 članova omogućava Fondaciji veliki doseg.

FCD usmerava svoje aktivnosti u oblasti ekonomskih i socijalnih prava ka potrebama određenih osetljivih ciljnih grupa, kao što su žene, mladi, stariji građani, pripadnici LGBT zajednice, omladina, itd. Fondacija je direktno pružila pravne savete za više od 20,000 ljudi.

FCD ima bogato iskustvo u radu u/sa velikim koalicijama, kao i u razvijanju kapaciteta koje potiču od lokalnih organizacija (tehnička, novčana, ekspertska podrška pružena je za preko 15 udruženja).

FCD aktivno koristi PR metode koji omogućavaju Fondaciji vidljivost i široku pokrivenost njenih akcija u medijima (više od 100 spominjanja u medijima godišnje).

Aktivnosti FCD su se sprovodile kroz tri programa:

Program za unapređenje javnog dijaloga: 

 • Dijalog u Centru 2017-2018
 • Demokratski politički forum (2007-2016)

Program za zapošljavanje, radna prava i socijalnu inkluziju:

 • Inicijativa „Crno na belo“ (2012-2014.)
 • Efikasnija uloga inspekcije rada u suzbijanju rada na crno (2013-2014.)
 • Balkanska mreža za dostojanstven rad (partner u regionalnim projektima 2011-2012. godine)
 • Snaga iskustva (2012)

Program za vladavinu prava i demokratske institucije:

 • Demokratski do promene Ustava (2015-2017)
 • Radna prava u Srbiji (2015-2018)
 • Zaustavimo političko zapošljavanje (2014-2016.)
 • Građani za reformu inspekcija (2014-2015.)
 • Doprinos lokalnih samouprava pretpristupnim pregovorima Srbije za članstvo u EU (2015.)
 • Zaustavimo korupciju koja ugrožava dostojanstven rad (2013-2014.)
 • Evropske vrednosti i standardi u lokalnim zajednicama (2012-2013.)

NAJAVA DOGAĐAJA