Politike za dobrobit svih - unapređenje praćenja uticaja ekonomskih politika na društvo

Doprinos FCD smanjenju nejednakosti i siromaštva, zaštiti socijalnih prava i ublažavanju negativnih socijalnih efekata Covid-19 krize

„Politike za dobrobit svih - unapređenje praćenja uticaja ekonomskih politika na društvo“ je projekat koji Fondacija Centar za demokratiju u 2021. i 2022. godini realizuje uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Glavni cilj projekta je doprinos smanjenju nejednakosti i siromaštva, zaštiti socijalnih prava, kao i ublažavanje negativnih socijalnih efekata Covid-19 krize, kroz zastupanje pravednijih socio-ekonomskih politika i stvaranje podsticajnog okruženja za uključivanje građana u dijalog o javnim politikama.

Projekat obuhvata: 1) unapređenje znanja u organizacijama civilnog društva neophodnih za praćenje javnih politika i merenje njihovog uticaja na društvo; 2) podsticaj dijaloga relevantnih aktera u procesu zagovaranja održivih javnih politika - ekonomskih, ekoloških, i socijalnih, iz perspektive solidarnosti i pravednosti, naročito u oblastima zaštite socijalnih i ekonomskih prava; 3) afirmisanje demokratskih i evropskih vrednosti i doprinos unapređivanju politika i zakonodavstva u procesu evropskih integracija kroz promociju socijalne dimenzije procesa pristupanja Srbije EU; i 4) podsticanje direktnog učešća građana i njihovih organizacija u procesu donošenja odluka na svim nivoima.

Projekat predstavlja treću fazu projekta „Politike za dobrobit svih - Učešće građana u praćenju reformi na putu ka boljim javnim politikama i održivom socio ekonomskom razvoju“, podržanog od Fondacije za otvoreno društvo.

Za sve dodatne informacije obratite se : Mileni Mićović Trajković 

Telefon: 011 3627 780 ili 3627 790; e-mail: milena@centaronline.org   

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

NAJAVA DOGAĐAJA