Radna prava su naša prava: Socio-ekonomska prava i održivi razvoj

Povećanje kapaciteta i umrežavanje ključnih aktera u odbrani radničkih prava

Fondacija Centar za demokratiju nastavlja aktivno da doprinosi poboljšanju uslova za dostojanstven rad svih radnika u Srbiji. 

Tokom proteklih godina, pratili smo i evaluirali politike i pravni okvir u oblasti rada, zapošljavanja i socijalnog uključivanja, analizirali nacrte zakona i izmena zakona relevantnih za ovu oblast i predlagali rešenja i nove praktične politike. 

Stručnim analizama i istraživanjima došli smo do novih podataka i zaključaka, koji su uticali na druge aktere i donosioce odluka u oblasti socijalne politike i zapošljavanja. 

Treninzima i radionicama o pravnom okviru Evropske unije i principima Ujedinjenih nacija ojačali smo kapacitete civilnog sektora za sveobuhvatniji pristup rešavanju problema radnika u Srbiji. 

Intenzivno smo radili na uspostavljanju saradnje i partnerstava sa nevladinim organizacijama širom Srbije koje se bave ovom tematikom, sa sindikatima, poslodavcima i predstavnicima javnog sektora. 

Zahvaljujući temama koje smo pokrenuli i kojima smo se bavili u periodu koji je za nama (statistika i dostojanstven rad - manipulacija statističkim podacima o broju zaposlenih i nezaposlenih; profil radnika koji rade preko agencija za zapošljavanje i njihova lična iskustva; položaj žena na tržištu rada - mogućnosti zapošljavanja i adekvatnosti zarada iz ugla rodne (ne)jednakosti na tržištu rada Srbije; socijalna dimenzija u Evropskom semestru – uticaj na programiranje Ekonomskog programa reformi u Srbiji i mnoge druge) aktivirali smo javnost i civilni sektor u nameri da koncept dostojanstvenog rada zauzme zasluženo mesto na listi prioriteta u procesu reformi. 

Nastavljamo jačanje kapaciteta ključnih aktera (sindikata, nevladinih organizacija, poslodavaca...), a naš fokus je usmeren i na mlade. Raduje nas nastavak angažovanja na promociji dostojanstvenog rada kroz niz novih aktivnosti usmerenih na jačanje mreže organizacija civilnog društva, i širenje znanja i iskustva o potrebnim merama za značajnije poboljšanje položaja radnika u Srbiji.  

Program realizujemo uz podršku Olof Palme Centra   

SOCIO-EKONOMSKA PRAVA I ODRŽIVI RAZVOJ

„Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ je nastavak projekta koji Fondacija Centar za demokratiju u 2022. i 2023. godini realizuje uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

Opšti cilj projekta je promocija socio-ekonomskih prava u kontekstu reformi orijentisanih na EU u Srbiji, kroz osnaživanje građana za zaštitu njihovih prava, jačanje kapaciteta sindikata i OCD za učešće u kreiranju i praćenju javnih politika u skladu sa zakonima. Pristup zasnovan na ljudskim pravima i kroz proširenu saradnju ključnih aktera koji vodi ka jačim mrežama na nacionalnom i lokalnom nivou. 

Ciljevi:

  • Povećano znanje i bolje razumevanje dostupnih mehanizama zaštite socio-ekonomskih prava i njihove primene u javnim politikama, kroz promociju standarda dostojanstvenog rada i Agende 2030 na nacionalnom i lokalnom nivou;
  • Unapređena saradnja sindikata i OCD, kao i njihova razmena sa drugim zainteresovanim stranama u rešavanju socio-ekonomskih prava, kao i potreba ranjivih grupa;
  • Javne politike se prate na osnovu pristupa zasnovanog na ljudskim pravima i zagovaraju se politike za usklađivanje sa pravnim tekovinama EU i za implementaciju Agende 2030.

 

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Debata u Pančevu: „Radna prava osoba sa invaliditetom - između zakona i prakse“

 


Debata „Da li si radnica ili si direktor?“

Uticaj rodno senzitivnog jezika na socio-ekonomski položaj žena

 


Debata u Smederevu: „Završili smo školu - šta ćemo za posao?“

Šanse i izazovi za zapošljavanje mladih na tržištu rada u Srbiji

 


Debata „Izmene zakona o zapošljavanju stranaca - kakav će biti položaj stranih radnika u Srbiji?“

 


Završna godišnja konferencija
„Ekonomska i energetska kriza, tržište rada i dostojanstven rad u Srbiji“

 


Izveštaj o stanju radnih prava u Republici Srbiji za 2022. godinu

 


Online kampanja: Prednosti novog modela Zakona o radu

 


Kurs „Kako do prava na dostojanstven rad žena?“

 


Debata u Novom Sadu: „Zelena radna mesta i socio-ekonomska prava“

 


Javno čitanje izveštaja Evropske komisije o Srbiji 2022

 


Kurs „Kako do prava na dostojanstven rad mladih u Srbiji?“

 


Debata u Požegi: „Formalizacija radnih mesta za mlade“

 


Kurs „Kako do prava na dostojanstven rad?“

 


Debata „Investitorima subvencije, a radnicima narušena radna prava“

 


Radionica „Zajedno do standarda dostojanstvenog rada Roma/Romkinja i održivog razvoja“

 


Radionica „Zajedno do standarda dostojanstvenog rada osoba sa invaliditetom i održivog razvoja“

 


Radionica „Zajedno do standarda dostojanstvenog rada LGBT+ osoba i održivog razvoja“


Radionica „Zajedno do standarda dostojanstvenog rada žena​ i održivog razvoja“


Debata „Radna i druga socijalna prava
​u izbornim političkim programima“


Godišnja konferencija:
​Dostojanstven rad i ekonomski rast u Srbiji – idu li zajedno?

​21.12.2021.


Izveštaj o stanju radnih prava u Srbiji za 2021. godinu

Autori: dr Bojan Urdarević i dr Mila Petrović


Analiza: Minimalna zarada u Srbiji

Autorka: Sarita Bradaš


Analiza „Strategija obrazovanja“

Autor: Prof. dr Dragoljub Mićunović


Analiza „Ekologija i demokratija“

Autor: Prof. dr Dragoljub Mićunović


2020: Crveni alarm za radna prava

Autori: Ivan Sekulović, Sarita Bradaš, Nataša Vučković

Pandemija COVID-19 i radna prava u Srbiji
Autor: Ivan Sekulović  


O solidarnosti i značaju sindikalnog udruživanja 

 


O lokalnim strategijama i merama zapošljavanja 

   


NAJAVA DOGAĐAJA