• 20. juni 2023.
  • |  Pančevo

Debata u Pančevu: „Radna prava osoba sa invaliditetom - između zakona i prakse“

„Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je, u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“, debatu „Radna prava osoba sa invaliditetom - između zakona i prakse?“.

Debata je održana 20. juna 2023. godine u Pančevu (prostor Sinhro hub) u saradnji sa Udruženjem „Na pola puta“.

U diskusiji su učestvovali/e: Filip Perić, Unija poslodavaca grada Pančeva; Slađana Lević, Forum mladih sa invaliditetom; Margareta Greta Kecman, Kreativno edukativni centar KEC; Marija Jovanović, advokatkinja i saradnica Centra za dostojanstven rad; Danica Maksimović, članica udruženja „Na pola puta“; Milena Mićović-Trajković, Fondacija Centar za demokratiju, Marina Kurilj, Udruženje „Na pola puta“, i drugi. 

Jedno od veoma značajnih pitanja u oblasti radnih i socijalnih prava je ostvarivanje prava na rad i socijalnu integraciju osoba sa invaliditetom. Pravo na rad je jedno od osnovnih judskih prava koje garantuje i Ustav Republike Srbije, a ratifikacijom Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom Srbija se obavezala da osobama sa invaliditetom obezbedi neophodnu podršku za ostvarivanje ovog prava bez diskriminacije, na otvorenom tržištu rada. U Srbiji je na snazi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, ali je pitanje koliko taj zakonski akt zaista štiti njihova prava. 

Na ovoj debati želeli smo da razgovaramo o važnim pitanjima: Koliko je naš pravni okvir u ovoj oblasti usklađen sa međunarodnim standardima? Šta pokazuje realna slika o položaju osoba sa invaliditetom na tržištu rada? Kako prevazići prepreke koje otežavaju pristup tržištu rada i zapošljavanje osoba sa invaliditetom? Da li poslodavci poštuju propisane zakonske odredbe u ovoj oblasti? Na koji način postupa Nacionalna služba za zapošljavanje? Kakva je praksa u drugim zemljama Evrope i regiona? Koje su ključne preporuke za unapređenje radnih prava osoba sa invaliditetom? 

U diskusiji je istaknuto da je osobama sa invaliditetom potreban složen sistem podrške, tržište rada se stalno menja, neophodne su obuke, radna praksa, prekvalifikacije, karijerno savetovanje, psihosocijalno osnaživanje. 

Debata je organizovana u okviru projekta „Socio-ekonomska prava i održivi razvoj“ uz finansijsku podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA