• autor/i: Ivan Sekulović, Sarita Bradaš, Nataša Vučković

2020: Crveni alarm za radna prava

Decembar 2020.

2020. godina bila je posebna kada je u pitanju ostvarivanje radnih prava u Srbiji. Zbog posledica epidemija i vanrednog stanja, pored već postojećih problema, kriza je otvorila i brojna nova pitanja, koja mogu biti od prelomnog uticaja na tržište rada, radna prava i zaposlenost u Srbiji naredne 2021. godine.

Kao i prošle godine, Srbija je i u 2020. godini, prema oceni Međunarodne konfederacije sindikata, bila zemlja u kojoj se sistematično krše prava radnika. Usled društvene i ekonomske krize izazvane epidemijom zarazne bolesti COVID-19 stanje radnih prava se dodatno pogoršalo u odnosu na prošlu godinu. Posebno su ugrožene pojedine profesije, osetljive grupe na tržištu rada suočile su se sa novim problemima, kao i radnici zaposleni u neformalnom sektoru. Više od 10% zaposlenih je siromašno. Prekarni rad je u porastu, a najugroženiji radnici, postali su još ugroženiji. Pored već postojećih problema, kriza je otvorila i brojna nova pitanja. Novi oblici rada, posebno rad na daljinu, suočili su nas sa nepreciznim pravnim okvirom i novim izazovima za ostvarivanje radnih prava. Zaštita zdravlja i bezbednosti na radu nametnula se kao prioritet za radnike na prvoj liniji rizika.

I u 2020. godini pratili smo politike i primenu zakona i drugih propisa u oblasti rada, zapošljavanja i socijalne politike, analizirali nove propise i primenu starih u uslovima vanrednog stanja i predlagali rešenja kroz preporuke državnim organima. Stručnim analizama i istraživanjima došli smo do novih podataka i zaključaka. Kroz treninge i radionice nastavili smo da osnažujemo kapacitete sindikata, poslodavaca, predstavnika javnog i civilnog sektora, za dijalog, za ljudska prava, za rodnu ravnopravnost, za solidarnost. Kao članica Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) koja prati poglavlja 2 – Slobodno kretanje radnika, i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, zajedničkim delovanjem nastojali smo da se glas organizacija civilnog društva bolje čuje, a potrebama građana i naročito osetljivih grupa, posvetila neophodna pažnja. U okviru NKEU i u zalaganju za ubrzanje procesa pristupanja EU, insistiramo da se veći značaj da socijalnoj dimenziji procesa pristupanja, između ostalog i kroz poređenje relevantnih razvojnih indikatora u EU i Srbiji prateći Evropski stub socijalnih prava.

U ovoj publikaciji nalaze se tekstovi našeg posvećenog autorskog tima Ivana Sekulovića i Sarite Bradaš. Izveštaj o stanju radnih prava u Srbiji 2020. koji daje opštu ocenu od 1,78, što predstavlja pogoršanje u odnosu na ocenu 2 koju smo dali za stanje radnih prava u 2019. godini. Pozivamo vas da pročitate i tri analize koje osvetljavaju posebne aspekte u ovoj oblasti - a to je položaj mladih i frilensera na tržištu rada, kao i uticaj pandemije COVID-19 na stanje radnih prava u Srbiji. Kao i do sada, bavimo se harmonizacijom propisa i primenom standarda u okviru procesa pridruživanja Evropskoj uniji, sa posebnom analizom Akcionog plana za Poglavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje. Konačno, naše je uverenje da pristupanje Srbije Evropskoj uniji, ne može napredovati niti biti uspešno, ukoliko ono ne postavlja socijalnu dimenziju pridruživanja kao prioritet. Razvoj ekonomije i poštovanje principa dostojanstvenog rada, moraju ići ruku pod ruku. Pogled iz ovog širokog ugla dala je naša izvršna direktorka Nataša Vučković u tekstu Socijalna dimenzija procesa pristupanja EU koji prenosimo iz publikacije pripremljene u okviru programa Fridrih Ebert Fondacije koji razmatra odnos politike proširenja i društvenih promena na Zapadnom Balkanu.

Fondacija Centar za demokratiju sa ponosom ističe svoj dugogodišnji rad u borbi za ostvarivanje principa dostojanstvenog rada u Srbiji. Od svog osnivanja posvećeni smo promociji socijalno-ekonomskih prava. Borba protiv siromaštva, suzbijanje sive ekonomije gde su radnici onemogućeni da ostvaruju svoja radna prava, poboljšanje bezbednosti i zdravlja na radu, fokus na poseban položaj žena na tržištu rada, ukazivanje na često nevidljive i posebno ugrožene segmente radno angažovanog stanovništva koje ih dovodi u prekarni položaj, neke su od tema koje smo stavili u centar svojih aktivnosti.

Ovaj program realizujemo uz dugogodišnju podršku Olof Palme Centra, te im se i ovim putem zahvaljujemo na uspešnoj saradnji.

Tim Fondacije Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA