• autor/i: Ivan Sekulović

Analiza Akcionog plana za Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje

Septembar 2020.

Vlada Republike Srbije prvi put se susrela sa pravnim tekovinama Evropske unije sistematizovanim u okviru pregovaračkih poglavlja 2010. godine, putem Upitnika Evropske komisije koji joj je uručen kako bi na osnovu njega institucije EU usvojile mišljenje o zahtevu Srbije za članstvom u Uniji.

Pitanja socijalne politike i zapošljavanja grupisana su, za potrebe pregovaračkog procesa, u okviru poglavlja 19 – Socijalna politika i zapošljavanje. Kako je u Upitniku pojašnjeno, nadležnost Unije u ovim oblastima zasniva se na članu 153. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, prema kojem ona „podržava i dopunjuje aktivnosti država članica u oblasti socijalne politike“. Pravne tekovine obuhvataju minimalne standarde u oblastima kao što su radno pravo, bezbednost i zdravlje na radu i borba protiv diskriminacije u pogledu zapošljavanja i obavljanja zanimanja. Propisima u ovoj oblasti uređeno je i funkcionisanje i korišćenje sredstava najstarijeg evropskog strukturnog fonda – Evropskog socijalnog fonda. Takođe, u ovo poglavlje spadaju i međunarodni ugovori kojima je Unija pristupila, kao što su konvencije Ujedinjenih nacija, a posebno Međunarodne organizacije rada…

NAJAVA DOGAĐAJA