• 11. april 2020.

Nacionalni konvent o EU o uticaju krize na radna prava u Srbiji

Poštovanje mera bezbednosti i zdravlja na radu, otpuštanje radnika i pitanje odsustva u vreme krize bile su glavne teme o kojima se razgovaralo na sednici Radne grupe za poglavlja 2 i 19 Nacionalnog konventa o EU, a koja je održana 9. aprila 2020. godine, putem on-line platforme Zoom.

Izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju Nataša Vučković istakla je da je važno da se organizacije iz radne grupe angažuju na praćenju promena i primeni propisa u oblasti radnog prava, stanju radnih prava u uslovima pandemije i vanrednog stanja, kao i praćenju situacije sa terena.

Ivan Sekulović predstavio je glavne nalaze iz analize „Pandemija COVID-19 i radna prava u Srbiji“, u kojoj su analizirani i akti nedavno usvojeni od strane Vlade i zaključio da tamo gde je država dodatno mogla aktivno da zaštiti radnike, ona to nije učinila.

Mario Reljanović, naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo, naveo je da su informacije sa terena do kojih je on došao veoma loše i da postoji dosta kršenja prava radnika, od nepridržavanja mera bezbednosti i zdravlja na radu do otpuštanja radnika i zaključio da je izostala sistemska reakcija države po pitanju odsustva sa rada.

Predstavnica Sindikata lekara i farmaceuta istakla je da u oblasti zdravstva u ovoj situaciji postoje ogromni problemi, u vezi sa bezbednošću medicinskih radnika i adekvatne zaštitne opreme, koja je prema informacijama sa terena uglavnom nedovoljna i neadekvatna. Sa terena stižu informacije da praktično postoji zabrana otvaranja bolovanja za zdravstvene radnike, kao i da se osoblje premešta na druge radne pozicije bez rešenja. Pravni akti koje u ovoj situaciji donosi Ministarstvo zdravlja nisu javni.

Stručnjaci i predstavnici sindikata su se saglasili da je odgovor države na ovu krizu neadekvatan, kao i da je sve posledica nepostojanja sistema i neorganizovanosti sprovođenja odluka. Naglašena je potreba za sistemskim prikupljanjem informacija sa terena i kreiranjem paketa mera – direktnih preporuka u cilju poboljšanja uslova rada za sve radnike. Kršenje ljudskih prava treba da se prati kroz prizmu javnih politika u oblasti rada i politike zapošljavanja, ali i kroz oblast vladavine prava. Takođe naglašena je i potreba uključivanja socijalnih partnera u kreiranju mera, kako bi se prekinuo trend suženog kreiranja i odlučivanja u socijalnim politikama.

Zaključeno je da će Radna grupa od Ministarstva rada zahtevati da svim poslodavcima izda jasna uputstva o korišćenju adekvatne zaštitne opreme prilikom rada i da se u tom smislu ne pravi razlika između javnog i privatnog sektora.

Radna grupa za poglavlja 2. i 19. poziva građane da se direktno obrate njenim članicama i javljaju o kršenju propisa u oblasti radnog prava, a na sebe preuzima da informacije sa terena hitno dostavlja nadležnom Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao i nezavisnim institucijama, Zaštitniku građana i Poverenici za zaštitu ravnopravnosti.

Fondacija Centar za demokratiju

Za dodatne informacije možete se obratiti:

Aleksandri Marković Trajkovski, PR i komunikacije, na e-mail: aleksandra@centaronline.org i Jovani Pantović, koordinatoru projekta, na e-mail: jovana@centaronline.org

NAJAVA DOGAĐAJA