Platforma „Održivi razvoj za sve“ (SDGs for All Platform)

FCD DOPRINOS AGENDI 2030 / CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA

Fondacija Centar za demokratiju jedan je od partnera na projektu Platforma „Održivi razvoj za sve“ u okviru kojeg zajedno sa Fondacijom Ana i Vlade Divac radi na širenju znanja, uključivanju svih ključnih aktera, predlaganju prioriteta i politika za nekoliko važnih ciljeva održivog razvoja: Cilj 1 – Svet bez siromaštva, 2 – Svet bez gladi, 3 – Dobro zdravlje, 4 – Kvalitetno obrazovanje, 5 – Rodna ravnopravnost.

Projekat Platforma „Održivi razvoj za sve“ pokrenut je zvaničnom prezentacijom na kojoj su predstavljeni ciljevi trogodišnjeg projekta i aktivnosti koje će se realizovati u okviru tri stuba – socijalni, ekonomski i zaštita životne sredine. Prvi, socijalni stub koordinira Fondacija Ana i Vlade Divac sa Fondacijom Centar za demokratiju, drugi stub pokriva CEVES sa Timočkim omladinskim centrom, a treći stub koordinira Beogradska otvorena škola sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo.

Ciljevi održivog razvoja koje pokrivamo kroz tri različita stuba međusobno su zavisni i naša saradnja i zajednički angažman na animiranju svih ključnih aktera biće ključna i doprineće da u našem društvu napravimo važnu promenu – da učinimo da primena ciljeva održivog razvoja bude vidljiva i da se oseti u svakodnevnom životu naših građana, a pre svega onih najugroženijih. Da bismo to postigli, obratićemo se velikom broju kompanija, malih i srednjih preduzeća, lokalnoj samoupravi, udruženjima građana, donosiocima odluka i naravno pre svega građanima. Jer, Platforma ima za cilj uključivanje svih i kreiranje predloga na osnovu stvarnih potreba građana kroz dijalog, gradeći na postojećim iskustvima, šireći dobru praksu koja je do sad ustanovljena. 

Platforma „Održivi razvoj za sve“ podrazumeva uspostavljanje opštedruštvenog dijaloga među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi 2030.

Projekat podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. Platforma se realizuje u partnerstvu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac (AVDF), Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES), Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), Fondacijom Centar za demokratiju (FCD), Timočkim omladinskim centrom (TOC), Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i SMART kolektivom. 

​Više informacija: www.sdgs4all.rs

Fondacija Centar za demokratiju

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Javna debata „Inicijativa za donošenje Strategije socijalne zaštite“


Planiranje održivog razvoja Srbije - predlozi za novu Vladu Republike Srbije


Analiza „Smanjenje siromaštva kroz održivu poljoprivredu u Srbiji“


Godišnja konferencija „Agenda 2030 u fokusu: Put održivog razvoja Srbije“


Monitoring izveštaj „Srbija 2030 - Malo vremena, dosta izazova: Da li je Srbija odredila svoj razvojni put?“


Sastanak Ekspertske tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“ o zagovaračkoj inicijativi „Preciziranje pojma samohranih roditelja“​


Sastanak Ekspertske tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“  (28.3.2023)


Javna debata „Siromaštvo starijih i Agenda 2030“


Analiza: Siromaštvo starijih u Srbiji i Agenda 2030


Urodnjavanje Plana razvoja grada Zaječara


Urodnjavanje Plana razvoja opštine Apatin


Trening u Apatinu: „Ciljevi održivog razvoja na lokalu“


Konferencija: „Agenda 2030 - Zajedno ka održivoj budućnosti“


Preporuke sa završne konferencije „Agenda 2030 – Zajedno ka održivoj budućnosti“


Trening u Pirotu: „Ciljevi održivog razvoja na lokalu“


Monitoring izveštaj: Upravlja li Srbija svojim (održivim) razvojem?


Trening u Zaječaru: „Ciljevi održivog razvoja na lokalu“


Javna debata „Dečije siromaštvo i Agenda 2030“


Analiza: Dečije siromaštvo i Agenda 2030


Javna debata „Koliko ušteda energije doprinosi Ciljevima održivog razvoja“


Analiza: Energetsko siromaštvo


Javna debata „Doprinos Programa ekonomskih reformi u ostvarivanju Cilja održivog razvoja 5 - rodna ravnopravnost“


Analiza: Rodna perspektiva u Programu ekonomskih reformi za period od 2022. do 2024. godine


Webinar „Diskriminacija starijih i Agenda 2030“


Javna debata „Ekonomsko osnaživanje žena u Srbiji i Agenda 2030“


Analiza: Ekonomsko osnaživanje žena u Srbiji i Agenda 2030


Osnovana Tematska grupa „Iskorenjivanje siromaštva“


Saopštenje povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama


Javna debata: „Agenda 2030 i Zakon o rodnoj ravnopravnosti – kako do uspešne primene“


NAJAVA DOGAĐAJA