• autor/i: Sarita Bradaš

Urodnjavanje Plana razvoja opštine Apatin

Platforma „Održivi razvoj za sve“

Jul 2022. 

Autorka: Sarita Bradaš 

Publikacija Urodnjavanje Plana razvoja opštine Apatin nastala je u okviru Platforme Održivi razvoj za sve, formirane sa ciljem uspostavljanja društvenog dijaloga između najznačajnijih nedržavnih aktera u Srbiji, kao što su organizacije civilnog društva, poslovna zajednica, akademska i istraživačka zajednica, profesionalna udruženja, mediji i građani/ke, a kako bi se uskladili razvojni prioriteti Republike Srbije sa ciljevima postavljenim u Agendi za održivi razvoj 2030. Ujedinjenih nacija. Platformu Održivi razvoj za sve podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke a sprovodi je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH kao deo projekta Reforma javnih finansija - Agenda 2030. Partneri na sprovođenju platforme su Fondacija Ana i Vlade Divac, Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija Centar za demokratiju, Timočki omladinski centar, Fondacija BFPE za odgovorno društvo i SMART kolektiv.

U okviru Platforme Održivi razvoj za sve, Fondacija Ana i Vlade Divac i Fondacija Centar za demokratiju sprovode aktivnosti na nacionalnom i na lokalnom nivou koje se u prvom redu bave društvenom dimenzijom održivog razvoja. U Apatinu se projektne aktivnosti realizuju u saradnji sa lokalnIm organizacijama: Udruženje žena Ruža crvena, Breza i Centar za kulturu i obrazovanje Sonta.

Publikacija Urodnjavanje Plana razvoja opštine Apatin nastala je kao rezultat analize postojećih lokalnih politika razvoja, analize podataka u oblasti socijalnog i ekonomskog razvoja sa posebnim osvrtom na pitanja rodne ravnopravnosti. Na osnovu nalaza analize, formulisane su preporuke koje treba da doprinesu uključivanju rodne perspektive u svim fazama planiranja i izrade budućeg plana razvoja opštine Apatin.

NAJAVA DOGAĐAJA