• 13. mart 2024.

Planiranje održivog razvoja Srbije - predlozi za novu Vladu Republike Srbije

Platforma za opštedruštveni dijalog „Održivi razvoj za sve“

Platforma za opštedruštveni dijalog „Održivi razvoj za sve“ predstavila je 13. marta 2024. godine „Predloge za novu Vladu Republike Srbije: Planiranje održivog razvoja Srbije“.

Imajući u vidu obavezu Republike Srbije da primeni Agendu 2030 kao razvojnu strategiju Ujedinjenih nacija i započete aktivnosti na pripremi Plana razvoja Republike Srbije, a s obzirom na predstojeći izbor nove Vlade i pripremu njenog programa rada, Platforma za opštedruštveni dijalog “Održivi razvoj za sve” uputila je donosiocima odluka predloge u cilju doprinosa unapređenju planiranja razvoja i uključivanju šire društvene zajednice u javni dijalog o prioritetima razvoja Srbije.

Predloge novoj Vladi na konferenciji za medije u Beogradu predstavili su: Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju; Mirjana Jovanović, Beogradska otvorena škola; Kori Udovički, CEVES; Sonja Liht, Fondacija BFPE za odgovorno društvo; Ana Koeshall, Ana i Vlade Divac Fondacija; Goran Radosavljević, TOC - Asocijacija za razvoj održivih zajednica; Neven Marinović, SMART Kolektiv. 

 

NOVOJ VLADI REPUBLIKE SRBIJE: PLANIRANJE ODRŽIVOG RAZVOJA SRBIJE

 

Imajući u vidu obavezu Republike Srbije da primeni Agendu 2030 kao razvojnu strategiju Ujedinjenih nacija i započete aktivnosti na pripremi Plana razvoja Republike Srbije, a s obzirom na predstojeći izbor nove Vlade i pripremu njenog programa rada, Platforma za opštedruštveni dijalog “Održivi razvoj za sve” predlaže

  • Da program rada nove Vlade, uključujući ekspoze kandidata za predsednika Vlade, na nedvosmislen i jasan način predvidi sprovođenje Agende 2030 kao zadatak nove Vlade Republike Srbije. Agenda 2030 je univerzalan, progresivan, i na ljudskim potrebama i pravima zasnovan plan akcije za sve zemlje u sistemu UN koja ima za cilj iskorenjivanje siromaštva, i promenu modela razvoja koji će dizati dohotke uz smanjenje nejednakosti i zaštitu životne sredine, a naročito ublažiti klimatske promene. Kao takav, od izuzetne je važnosti za Republiku Srbiju, pri čemu se ističe komplementarnost Agende sa procesom pristupanja EU i reformama koje u tom kontekstu treba da se sprovode.
  • Da novi Zakon o Vladi precizno utvrdi nadležnost određenog ministarstva za koordinaciju u procesu sprovođenja Agende 2030 i to ministarstva koje je neposredno angažovano na ostvarivanju ciljeva održivog razvoja u jednoj od tri dimenzije – društveni razvoj, ekonomski razvoj i zaštita životne sredine, ili vladinog tela nadležnog za javne politike. Imajući u vidu da su tokom 2023. otpočete aktivnosti na pripremi Plana razvoja Republike Srbije, smatramo svrsishodnim da ministarstvo koje bude nadležno za izradu Plana razvoja istovremeno bude nadležno i za Agendu 2030.
  • Da nova Vlada Republike Srbije efikasno, transparentno i posvećeno nastavi aktivnosti usmerene na pripremu i donošenje Plana razvoja Republike Srbije. Plan razvoja je razvojni dokument čije je donošenje obavezno na osnovu Ustava Republike Srbije i od ključnog je značaja za usklađivanje strateškog pristupa u svim oblastima društvenog i ekonomskog života. Upravo Plan razvoja treba, kao krovni dokument, da uključi reforme koje se sprovode u okviru procesa pristupanja Evropskoj uniji i procesa realizacije ciljeva održivog razvoja kroz Agendu 2030.
  • Da civilno društvo, univerzitet, privredne asocijacije i svi drugi relevantni činioci koji mogu doprineti kvalitetu razvojnih dokumenata budu uključeni u izradu Plana razvoja, kao i u praćenje njegove primene, a u skladu sa usvojenom Uredbom o postupku pripreme Plana razvoja Republike Srbije.

Imajući u vidu navedeno, članice Platforme pozivaju donosioce odluka na nivou Republike Srbije, među kojima budućeg predsednika Vlade Republike Srbije i članove Vlade, te narodne poslanike u Skupštini Republike Srbije, da u fazi izbora nove Vlade i pripreme njenog programa rada, usvoje naše predloge i time doprinesu unapređenju planiranja razvoja i uključivanju šire društvene zajednice u javni dijalog o prioritetima razvoja Srbije.

Platforma Održivi razvoj za sve izražava spremnost da, sa svoje strane, podstiče opštedruštveni dijalog o razvojnim pitanjima i reformama, da razvoj i reforme sagledava kroz pristup zasnovan na ljudskim pravima, uz poštovanje principa „da niko ne ostane po strani“ proklamovanog Agendom 2030, kao i da naročito insistira na ostvarenju cilja održivog razvoja 16 – Mir, pravda i snažne institucije.

 

Osnivači Platforme

Beogradska otvorena škola BOŠ                           

Centar za visoke ekonomske studije CEVES     

Fondacija Ana i Vlade Divac

Fondacija BFPE za odgovorno društvo               

Fondacija Centar za demokratiju FCD                    

Smart Kolektiv

TOC - Asocijacija za razvoj održivih zajednica

 

Platforma za opštedruštveni dijalog “Održivi razvoj za sve” omogućava uspostavljanje široke diskusije među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u agendi za održivi razvoj 2030.

Platforma „Održivi razvoj za sve“ podržana je od strane vlada Švajcarske i Nemačke, a sprovedena je od strane GIZ, u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. Platforma se realizuje u partnerstvu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac (AVDF), Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES), Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), Fondacijom Centar za demokratiju (FCD), TOC - Asocijacijom za razvoj održivih zajednica,, Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i SMART kolektivom.

 

PRESS: 

 

Novinska agencija FoNet
Održivi razvoj je šansa

Novinska agencija Beta
Platforma 'Održivi razvoj za sve' predlaže Vladi da u program uključi Agendu 2030

Dnevni evropski servis
Novoj Vladi Republike Srbije: Planiranje održivog razvoja Srbije

Dijalog.net
Sprovođenje Agende 2030 da, na nedvosmislen i jasan način, bude zadatak nove Vlade Republike Srbije

Medija centar
Predlozi za novu Vladu Republike Srbije: Planiranje održivog razvoja Srbije

 

Video

Novoj Vladi Republike Srbije: Planiranje održivog razvoja Srbije

Nataša Vučković: Tražimo da Agenda 2030 bude sastavni deo programa rada nove Vlade

NAJAVA DOGAĐAJA