• autor/i: Prof. dr Marijana Pajvančić

Rodna ravnopravnost u kontekstu održivog razvoja i rešenja sadržanih u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti

Platforma „Održivi razvoj za sve“

Oktobar 2021. 

Analiza „Rodna ravnopravnost u kontekstu održivog razvoja i rešenja sadržanih u Zakonu o rodnoj ravnopravnosti“ autorke prof. dr Marijane Pajvančić pripremljena je u okviru rada Tematske grupe Rodna ravnopravnost koja deluje u okviru Socijalnog stuba platforme Održivi razvoj za sve.

Analiza ukazuje na ključne novine koje donosi nedavno usvojeni Zakon o rodnoj ravnopravnosti i na mehanizme koje je potrebno razviti za njegovu efikasnu primenu u javnom, privatnom i civilnom sektoru. Analiza povezuje nova rešenja Zakona sa Agendom 2030, kao i sa Nacionalnom strategijom za rodnu ravnopravnost koja je u trenutku izrade ove analize još u izradi. Konkretne mere na koje ukazuje analiza usmerene su na: Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, Savet za rodnu ravnopravnost, Institucionalni mehanizmi rodne ravnopravnosti na nivou autonomne pokrajine, Institucionalni mehanizmi u jedinicama lokalne samouprave, Lica za rodnu ravnopravnost u organima javne vlasti. Analizom se predlaže i šire uključivanje civilnog društva u pripremu pratećih i dopunskih dokumenata za primenu Zakona, kao i za praćenje njegove primene. Analiza je osnov za dalji rad Tematske grupe i tema je javne debate koju organizuje Socijalni stub platforme Održivi razvoj za sve 29. oktobra 2021. godine.

NAJAVA DOGAĐAJA