• 28. mart 2023.

Sastanak Ekspertske tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“

Platforma „Održivi razvoj za sve“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 28. marta 2023. godine, u okviru Socijalnog stuba Platforme „Održivi razvoj za sve“, sastanak Ekspertske tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“.

Na sastanku se razgovaralo o analizi i pripremi inicijativa za zastupanje relevantnih za COR 1 (Svet bez siromaštva). Kroz zajednički rad najznačajnijih aktera, cilj je da se u toku 2023. i 2024. godine doprinese: a) Usvajanju Strategije socijalne zaštite i Akcionog plana b) Praćenju Uredbe o energetski siromašnim potrošačima; c) Usvajanju Strategije za smanjenje siromaštva; d) Unapređenju socio-ekonomskog položaja samohranih roditelja; e) Usvajanju Strategije razvoja energetike Republike Srbije do 2040. godine sa projekcijama do 2050; f) Usvajanju Akcionog plana pravedne tranzicije.

U diskusiji su učestvovali/le: Slavica Đukić - Dejanović (savetnica predsednice Vlade Srbije), Ivana Gajić (Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog), Nataša Vučković (Fondacija Centar za demokratiju), Ivona Gvozdenović (Fondacija Ana i Vlade Divac), Lidija Kuzmanov (ekspertkinja), Žarko Šunderić (Centar za socijalnu politiku), Lola Hasanović (Kancelarija Poverenice za zaštitu ravnopravnosti), Ljiljana Lučić (biv. državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja), Gordana Savić (Užički centar za ljudska prava i demokratiju), Damir Dizdarević (Beogradska otvorena škola), Lidija Radulović (Fondacija BFPE za odgovorno društvo), Ksenija Petovar (profesorka u penziji Arhitektonskog i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu), Sarita Bradaš (FCD), Marina Savković (Univerzitet Metropolitan), Milena Mićović Trajković (FCD), Nikola Stevanović (Beogradska otvorena škola), Ivan Kuzmanović (FCD).

Analizirani su podaci o projekcijama apsolutnog siromaštva, kojim su posebno pogođeni najstariji i najmlađi stanovnici Srbije, naročito oni koji žive van gradskih i opštinskih centara. Naglašeno je da je ključna reforma dva socijalna davanja - dečjeg dodatka i novčane socijalne pomoći, čime bi se mogao zaustaviti zabrinjavajući trend rasta siromaštva. Zaključeno je da je važno ova pitanja postaviti u kontekst pravedne tranzicije, a tematska grupa će nastaviti rad na pripremi konkretnih zagovaračkih inicijativa čiji će fokus biti na unapređenju zaštite socijalnih prava građana/ki.

 

Ekspertska tematska grupa „Iskorenjivanje siromaštva“ deluje u okviru Socijalnog stuba Platforme „Održivi razvoj za sve“, koju podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. Partneri na projektu su Fondacija Ana i Vlade Divac, Centar za visoke ekonomske studije, Beogradska otvorena škola, Fondacija Centar za demokratiju, Timočki omladinski centar, Fondacija BFPE za odgovorno društvo i SMART kolektiv. 

Platforma „Održivi razvoj za sve“ ima za cilj uspostavljanje opštedruštvenog dijaloga među najznačajnijim akterima u Srbiji, poput državne uprave, civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi za održivi razvoj do 2030. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA