• autor/i: Sarita Bradaš

Urodnjavanje politika lokalnog održivog razvoja u Užicu

Platforma „Održivi razvoj za sve“

Oktobar 2021.

Publikacija Urodnjavanje politika lokalnog održivog razvoja u Užicu nastala je u okviru platforme Održivi razvoj za sve, formirane sa ciljem uspostavljanja društvenog dijaloga između najznačajnijih nedržavnih aktera u Srbiji, kao što su organizacije civilnog društva, poslovna zajednica, akademska i istraživačka zajednice, profesionalna udruženja, mediji i građani/ke, a kako bi se uskladili razvojnii prioriteti Republike Srbije sa ciljevima postavljenim u Agendi za održivi razvoj 2030. Ujedinjenih nacija. Platformu Održivi razvoj za sve podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke a sprovodi je Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH kao deo projekta Reforma javnih finansija - Agenda 2030. Partneri na sprovođenju platforme su Beogradska otvorena škola, Beogradski fond za političku izuzetnost, Centar za visoke ekonomske studije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Fondacija Centar za demokratiju i Timočki omladinski centar.

U okviru platforme Održivi razvoj za sve, Fondacija Ana i Vlade Divac te Fondacija Centar za demokratiju sprovode aktivnosti na nacionalnom i na lokalnom nivou koje se u prvom redu bave društvenom dimenzijom održivog razvoja. U Užicu se projektne aktivnosti realizuju u saradnji sa lokalnIm organizacijama Užički centar za ljudska prava i demokratiju, Ženski centar Užice i Užički centar za prava deteta.

Publikacija Urodnjavanje politika lokalnog održivog razvoja u Užicu nastala je kao rezultat analize postojećih lokalnih politika razvoja, analize podataka u oblasti socijalnog i ekonomskog razvoja sa posebnim osvrtom na pitanja rodne ravnopravnosti, kao i konsultacija sa predstavnicama dve lokalne organizacije Ženski centar Užice i Užički centar za demokratiju i ljudska prava. Na osnovu nalaza analize, formulisane su preporuke koje treba da doprinesu uključivanju rodne perspektive u svim fazama planiranja i izrade budućeg Plana razvoja Grada Užica.

NAJAVA DOGAĐAJA