• autor/i: Doc. dr Marina Savković

Dečije siromaštvo i Agenda 2030

Platforma „Održivi razvoj za sve“

Maj 2022. 

Analiza „Dečije siromaštvo i Agenda 2030“ autorke doc. dr Marine Savković pripremljena je u okviru rada savetodavne Tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“ u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, koju podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. 

U analizi je razmotrena tema dečijeg siromaštva, brige o deci i njihovoj budućnosti u kontekstu Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja.

Načinjen je pregled opšteg stanja dečijeg siromaštva u Srbiji, pregled pravno-strateškog okvira i sagledano pitanje sistemske brige o deci na nivou društva, posebno imajući u vidu podršku tokom procesa obrazovanja kao značajne mogućnosti za izlaz iz „začaranog kruga siromaštva“.

U analizi su date preporuke u cilju doprinosa naporima na iskorenjivanju dečijeg siromaštva kroz sveobuhvatni i redovni sistem praćenja socio-ekonomskog položaja dece, investiranje u univerzalni sistem socijalne zaštite, kvalitet usluga i primenu koncepta inkluzivnog rasta.

Zaključeno je da deca treba da budu stavljena u centar borbe protiv siromaštva jer je u tome ključ dugoročnog smanjenja broja siromašnih. Važno je uzeti u obzir multidimenzionalnu perspektivu dečijeg siromaštva, kao što su: potreba za adekvatnom zdravstvenom negom, kvalitetnom ishranom, obrazovanjem i slično. Treba misliti i na dobrobit čitavih domaćinstava sa decom u kontekstu izlaska iz siromaštva, kako bi deca mogla nesmetano da se razvijaju uz podršku društva i ekonomski osnažene porodice. Zbog prethodno navedenog obezbeđivanje mogućnosti za dobijanje dostojanstvenog posla i inkluzivni ekonomski rast su neizostavna pretpostavka trajnog rešavanja svakog vida siromaštva, što je u skladu sa osnovnim principima Agende 2030. 

Platforma „Održivi razvoj za sve“ podrazumeva uspostavljanje opštedruštvenog dijaloga među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi 2030. 

Platforma se realizuje u partnerstvu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac (AVDF), Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES), Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), Fondacijom Centar za demokratiju (FCD), Timočkim omladinskim centrom (TOC), Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i SMART kolektivom.

NAJAVA DOGAĐAJA