• 23. maj 2022.

Javna debata „Dečije siromaštvo i Agenda 2030“ (VIDEO, FOTO)

Platforma „Održivi razvoj za sve“

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 23. maja 2022. godine, u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, javnu debatu „Dečije siromaštvo i Agenda 2030“

Na debati je predstavljena analiza „Dečije siromaštvo i Agenda 2030“ autorke doc. dr Marine Savković, sa preporukama u cilju doprinosa naporima na iskorenjivanju dečijeg siromaštva. 

Uvodne reči u diskusiji dale su: Prof. dr Slavica Đukić Dejanović (savetnica predsednice Vlade RS za održivi razvoj), Biljana Mladenović (UNICEF), Jovana Božičković (KOMS), doc. dr Marina Savković (Fondacija Centar za demokratiju), dr Jelena Tanasijević (SOS Dečija sela), prof. dr Nevena Vučković-Šahović (Član UN komiteta za prava deteta 2003-2009; Centar za prava deteta), Nataša Vučković (FCD).

U razgovoru je naglašeno da dečije siromaštvo pogađa najranjivije i ima ozbiljne dugoročne efekte na razvoj svakog društva. Jako je važno ulaganje u rani razvoj, a posebnu pažnju treba posvetiti deci iz osetljivih grupa. Siromaštvo je jedna od osnovnih prepreka za pristup pravdi. Istaknut je značaj prava deteta i prava na zaštitu dece od siromaštva i apostrofirano da su Srbiji neophodni zakon o pravima deteta, uspostavljanje zaštitnika prava deteta i nacionalna strategija za decu.

Pored strateškog i pravnog okvira, važno je ojačati kapacitet institucija, naročito centara za socijalni rad. Takođe, potrebno je pokrenuti pitanje javnog obrazovanja putem medija i novih metoda i inovativnih modela. Mladi moraju biti aktivni učesnici u društvenim procesima, ali u ovom trenutku ne postoje adekvatni institucionalni mehanizmi za mlade, naročito u lokalnim zajednicama. 

Zaključeno je da deca treba da budu stavljena u centar borbe protiv siromaštva jer je u tome ključ dugoročnog smanjenja broja siromašnih. Važno je uzeti u obzir multidimenzionalnu perspektivu dečijeg siromaštva i misliti na dobrobit čitavih domaćinstava sa decom, kako bi ona mogla nesmetano da se razvijaju uz podršku društva i ekonomski osnažene porodice.

Između Ciljeva održivog razvoja postoji velika međuzavisnost, svaki od njih povezan je i sa dečijim siromaštvom. Javna debata treba da bude podstrek za širu raspravu o položaju dece i mladih u Srbiji i podsticaj za javne politike koje je neophodno preduzeti kako bi doprinele da deca žive u blagostanju, a ne u siromaštvu.

U debati su učestvovali i: Ivana Filipov (kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti), Miroslav Ružica (sociolog), Osman Balić (YUROM Centar), Milena Bićanin (Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija), Ivana Božić (Nacionalna služba za zapošljavanje), Dragana Vugdelija (Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sektor za socijalnu zaštitu), Vida Ognjenović (književnica i rediteljka, osnivač FCD), Ilija Radovanović (Čovekoljublje, Fondacija SPC), Koko Dženet (Roma Center for Women and Children DAJE), Sarita Bradaš (FCD), prof. dr Nada Dobrota, kao i predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ministarstva omladine i sporta, kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Republičkog zavoda za statistiku, Crvenog krsta, SKGO, centara za socijalni rad, sindikata i organizacija civilnog društva. 

Javna debata organizovana je kao aktivnost savetodavne Tematske grupe „Iskorenjivanje siromaštva“ u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, koju podržavaju vlade Švajcarske i Nemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“. Platforma se realizuje u partnerstvu sa Fondacijom Ana i Vlade Divac (AVDF), Centrom za visoke ekonomske studije (CEVES), Beogradskom otvorenom školom (BOŠ), Fondacijom Centar za demokratiju (FCD), Timočkim omladinskim centrom (TOC), Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i SMART kolektivom.

Platforma „Održivi razvoj za sve“ podrazumeva uspostavljanje opštedruštvenog dijaloga među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi 2030. 

Fondacija Centar za demokratiju

Video

Javna debata „Dečije siromaštvo i Agenda 2030“ (23.5.2022)

NAJAVA DOGAĐAJA