• 1. oktobar 2018.
  • |  Beograd

Radionica „Tržište rada i stariji radnici“

U ponedeljak, 1. oktobra 2018. godine održana je radionica „Tržište rada i stariji radnici“ u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju i uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme. 

Imajući u vidu da stariji radnici, odnosno radno sposobno stanovništvo starije od 50 godina, predstavljaju posebno osetljivu grupu koja je izložena višestrukoj diskriminaciji prilikom uključivanja na tržište rada, da su u borbi za egzistenciju prinuđeni na bilo kakav vid radnog angažovanja, a često i na „rad na crno“, ali i potrebe za donošenjem aktivnih mera koje će omogućiti njihovo uključivanje na tržište rada, FCD je organizovala radionicu sa ciljem razmene iskustva i mišljenja učesnika o ključnim pitanjima postojećih i potrebnih reformi koje se odnose na starije radnike. 

Uvodničari su bili dr Vladimir Nikitović, Institut društvenih nauka, Ivan Sekulović i Sarita Bradaš, Fondacija Centar za demokratiju. Učesnici radionice su bili predstavnici sindikata, poslodavaca i saradnici organizacija koje se bave socio-ekonomskim pravima. 

Vladimir Nikitović održao je predavanje na temu demografskih trendova i tržišta rada u okviru koga je predstavio demografsku sliku u Republici Srbiji, uključujući i glavne izazove koji se ogledaju u niskom fertilitetu, emigraciji, sporom porastu ljudskog kapitala i smanjenju broja stanovnika. Posledice na tržištu rada su smanjenje obima radne snage, kao i porast udela starije populacije, što će biti najveći izazov za javne politike u narednih dvadeset godina. Kao mogućnosti za unapređenje situacije i projektovanih scenarija naveo je promenu profila radne snage, celoživotno učenje, kombinovane politike, porast ekonomske aktivnosti, porast stope fertiliteta, promenu rodnih stereotipa i smanjenje emigracije. 

Sarita Bradaš održala je predavanje na temu starijih radnika i tržišta rada u okviru koga je istakla razlike između položaja starijih u Srbiji i EU, pre svega nižu stopu zaposlenosti i veću stopu neformalne zaposlenosti (trećina starijih radnika u Srbiji radno je angažovana u sivoj ekonomiji). Pored toga, radnike starije od 50 godina u Srbiji odlikuje ranjiva zaposlenost, nesigurnost posla, a starost je prepreka i za stupanje u radni odnos, odnosno radno angažovanje. Sve to dovodi do porasta prekarnosti tržišta rada, a stariji radnici se nalaze u situaciji „između čekića i nakovnja“, „nevidljivi“ su za aktivne mere zapošljavanja i izloženi su diskriminaciji. 

Ivan Sekulović održao je predavanje na temu strateškog pristupa problemima radno sposobnih radnika starijih od 45 godina u okviru koga je predstavio aktuelno stanje strateškog i institucionalnog okvira, kao i standarde Ujedinjenih nacija i Evropske unije kada je reč o položaju starijih radnika na tržištu rada. Zaključio je preporukama za ulogu sindikata u smislu ostvarivanja napretka u ovoj oblasti putem izrade analiza i uticaja na procese izrade propisa i strategija, uključujući i one u procesu pristupanja EU. 

Ovaj događaj je deo naših redovnih aktivnosti u okviru projekta na promociji dostojanstvenog rada, i našeg plana da u 2018. godini nastavimo jačanje kapaciteta ključnih aktera - sindikata, nevladinih organizacija, poslodavaca. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA