• autor/i: Ksenija Petovar

Dostupnost obrazovanja u Srbiji

Decembar 2020.

Autor analize: Ksenija Petovar, redovna profesorka (u penziji) Arhitektonskog i Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu; član Upravnog odbora Fondacije Centar za demokratiju

Pre više od pola veka u Ujedinjenim nacijama usvojen je Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (Ujedinjene nacije, 1966, stupio na snagu 1976. godine) u kome izričito stoji da “države članice ovog pakta priznaju svakom licu pravo na obrazovanje” te da su, po definiciji, obavezne da ove odredbe učine operativnim, ili kako bi se danas reklo, da ih implementiraju. SFRJ je Pakt ratifikovala u julu 1971. godine (“Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori”, br. 7/71) i time se obavezala da primenjuje propozicije utvrđene u Paktu i da, shodno odredbama člana 16, nadležnom telu UN podnosi izveštaje o preduzetim merama i postignutim rezultatima u obezbeđivanju poštovanja prava priznatih u Paktu. Nakon ponovnog prijema (posle deset godina sankcija i međunarodne izolacije) u međunarodne institucije koji je usledio posle promena oktobra 2000. godine, Savezna Republika Jugoslavija je 12. marta 2001. godine dala sukcesorsku izjavu u Ujedinjenim nacijama koja se odnosila i na ponovno pristupanje Međunarodnom paktu o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.

Predmet analize u ovom izveštaju, kao i u nekoliko ranije objavljenih autorkinih radova, je dostupnost obrazovanja u Srbiji, odnosno odgovor na pitanje koliko su u Srbiji primenjene obaveze preuzete iz pomenutog Pakta o pravu na (obavezno) obrazovanje koje je država dužna da garantuje svakom svom građaninu…

NAJAVA DOGAĐAJA