2016: Radna prava u Srbiji – praćenje primene regulative i uvođenje izmena kroz kreativno zagovaranje

U susret reformama koje Srbiju očekuju u oblasti rada i zapošljavanja pokrećemo projekat "Radna prava u Srbiji – praćenje primene regulative i uvođenje izmena kroz kreativno zagovaranje" koji će u fokusu imati radno zakonodavstvo, sa namerom da se kroz uključivanje svih relevantnih aktera, a posebno građana i građanki, pripreme kvalitetne preporuke za unapređenja stanja u ovoj važnoj oblasti. 

Zakon o radu izmenjen je i dopunjen 2014. godine. Efekte ovih promena, probleme u implementaciji i zaštiti radnih prava potrebno je analizirati kako bi se efikasno unapredili zakonodavni okvir i mehanizmi zaštite zaposlenih. 

U sklopu ovog projekta nameravamo da: 

  • uz pomoć stručnjaka analiziramo efekte primene Zakona o radu kroz konsultacije sa ključnim akterima i pripremimo preporuke za njegove izmene 
  • unapredimo aktivnosti i kapacitete organizacija članica Radne grupe NKEU za doprinos pregovaračkom procesu u proglavljima koja se tiču principa dostojanstvenog rada 
  • dodatno razvijemo komunikaciju sa građanima kroz portal crnonabelo.com i socijalne mreže u cilju zaštite prava radnika

U aktivnosti ćemo uključiti državne organe, eksperte iz oblasti radnog prava, sindikate, poslodavce, nevladine organizacije i širu javnost. 

Projekat podržava Međunarodni centar Olof Palme.

NAJAVA DOGAĐAJA