2014: "Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde"

Fondacija "Centar za demokratiju" u partnerstvu sa Viktimološkim društvom Srbije započela je u junu 2014. godine implementaciju projekta "Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde".

Fondacija "Centar za demokratiju" u partnerstvu sa Viktimološkim društvom Srbije Viktimološko društvo Srbije  započela je u junu 2014. godine implementaciju projekta "Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde"

Razlog za sprovođenje projekta je stanje u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija, koje su nekoliko godina unazad prenaseljene, što predstavlja direktno kršenje međunarodnih standarda. Smatramo da bi stanje bilo daleko bolje ukoliko bi se u većoj meri izricale alternativne krivične sankcije tamo gde postoje uslovi za njihovo izricanje. 

Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravdeTome bi zasigurno doprinelo i veće učešće organizacija civilnog društva koje se bave temom krivičnog prava i borbom za ljudska prava. Stoga nam je cilj da organizacije civilnog društva motivišemo da se aktivnije uključe u zagovaranje za primenu alternativnih krivičnih sankcija, ali i da ih informišemo o modelima alternativnih sankcija koji su efikasni u drugim zemljama, kakav je restorativna pravda. 

Ciljne grupe na projektu su pored organizacija civilnog društva i kancelarije za izvršenje alternativnih krivičnih sankcija, sudije, polaznici Pravosudne akademije, ali i donosioci odluka i predstavnici državnih institucija. 

Pored radionica za pomenute subjekte, u okviru projekta će od strane Viktimološkog društva Srbije biti sproveden pilot program o odnosu počinioca krivičnih dela prema žrtvi. 

Projekat će trajati 15 meseci, a podržala ga je delegacija Evropske unije u Srbiji u okviru programa "Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava".  Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

NAJAVA DOGAĐAJA