Uticaj javnih politika na društvo

„Javne politike za dobrobit svih: Učešće građana u praćenju reformi na putu ka boljim javnim politikama i održivom socio-ekonomskom razvoju“

Oktobar 2021.

Publikacija koja je pred vama pripremljena je od strane Fondacije Centar za demokratiju (FCD) uz finansijsku pomoć Fondacije za otvoreno društvo u okviru projekta „Javne politike za dobrobit svih: Učešće građana u praćenju reformi na putu ka boljim javnim politikama i održivom socio-ekonomskom razvoju“. Projekat predstavlja 2. fazu projekta započetog 2019. u kojem je razvijena metodologija za procenu uticaja javnih politika na društvo i objavljen Vodič za analizu socijalnog uticaja javnih politika. U drugoj fazi, razvijena metodologija i Vodič primenjeni su neposredno, i to na dva načina: 1) kroz osnaživanje OCD na lokalnom nivou za praćenje efekata politika na društvo; 2) kroz praćenje reformi koje utiču na ostvarivanje socijalnih i ekonomskih prava i na održivi socio-ekonomski razvoj. Projekat je u skladu sa misijom FCD da „ohrabruje i pokreće građane na izgradnju demokratskog i solidarnog društva, unapređuje ekonomska, socijalna i kulturna prava i bori se za odgovorne i efikasne institucije kroz istraživanje, obrazovanje i javni dijalog“.

U prvom delu publikacije predstavljene su tri analize lokalnih javnih politika koje su izradile organizacuje civilnog društva: Udruženje za radna prava žena Roza iz Zrenjanina, Tim 42 iz Leskovca i Forca iz Požege. Cilj analiza je bio da se proceni uticaj javnih politika na društvo na lokalnom nivou. Dve analize se odnose na lokalne omladinske politike (Zrenjanin i Požega), a jedna na politiku upravljanja otpadom (Leskovac).

U drugom delu publikacije predstavljeno je šest analiza koje su imale za cilj da procene uticaj politika na nacionalnom nivou (politike zapošljavanja, socijalna politika, obrazovanje, zdravstvo i zaštita životne sredine) na ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava. Stručni tim FCD koji je pripremio analize činili su: Sarita Bradaš, Darinka Radojević, Ksenija Petovar, Marina Savković, Simo Vuković, Tim 42.

U trećem delu publikacije dat je Pregled socijalnih pokazatelja za Srbiju i EU 27 sačinjen sa namerom da se pruži uvid u to: gde je Srbija u primeni Evropskog stuba socijalnih prava u odnosu na EU, u kojim oblastima treba sprovesti reforme, te šta treba da budu prioriteti u sprovođenju reformi.

Nataša Vučković, Izvršna direktorka Fondacije Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA