• 28. septembar 2020.

Vodič za analizu efekata javnih politika na društvo - praktično uputstvo za građane i OCD

Danas je u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju održana radionica kojom je predstavljen nacrt „Vodiča za analizu efekata javnih politika na društvo“. Vodič pripremamo uz podršku Fondacije za otvoreno društvo u okviru projekta „Politike za dobrobit svih: Merenje uticaja na društvo predloga javnih politika kroz osnaživanje i uključivanje građana i građanki“. Svrha Vodiča je da svima koji se u profesionalnoj ili aktivističkoj ulozi bave javnim politikama omogući sticanje osnovnih znanja o analizi efekata javnih politika na društvo. To znači, da ćemo sa Vodičem dobiti uputstvo za tumačenje velikog broja zakona, akata i drugih propisa koji direktno utiču na naš svakodnevni život.

Naučićemo da, iako su nadležni predlagači javnih politika (resorna ministarstva, Vlada, Narodna skupština) nadležni i za sprovođenje analiza njihovih efekata, njihova nadležnost nije neograničena. Ona je zasnovana na načelu javnosti i partnerstva, prema kojem se javne politike donose u okviru transparentnog i konsultativnog procesa koji uključuje sve zainteresovane strane sa ciljem da se omogući ostvarivanje njihovih pravnih interesa vodeći računa o zaštiti javnog interesa.

Vodič će nas upoznati i sa međunarodnim metodologijama za analizu efekata javnih politika na društvo, koje su nastale u okviru organizacija kao što su Ujedinjene nacije, Međunarodna organizacija rada, Evropska komisija i druge.

Nataša Vučković (FCD), istakla je da Vodič ima za cilj da pre svega olakša i omogući rad lokalnim organizacijama civilnog društva. Kroz Vodič metodologija će biti prilagođena primeni od strane ovih organizacija ali i drugih zainteresovanih grupa - donosilaca odluka, narodnih poslanika, opštinskih i gradskih odbornika. Kroz davanje primera, ilustracija, prikupljenih iskustava, Vodič će biti korisno sredstvo za praktičan rad lokalnih organizacija civilnog društva, grupa građana i pokreta. 

Srđan Đurović (FOD) podsetio je da Fondacija za otvoreno društvo već godinama govori da je proces EU integracija samo mehanizam koji treba da omogući dubinske promene i reforme u društvu. On je naglasio da razlog zašto je FOD podržao ovaj projekat pre svega činjenica koja ukazuje da je veza između procesa kreiranja javnih politika, samih usvojenih politika i onoga što se dešava na ulici sa građanima pokidana, i da su to tri procesa kojima nedostaje spona. Ono što građani govore, ne nađe se na kraju oblikovano u usvojene javne politike. Iz tog ugla, smatra Đurović, Fondacija Centar za demokratiju, kao jaka Think tank organizacija u ovoj oblasti može da pruži ruku grassroots aktivizmu i pruži im alat za delotvornije delovanje. On je posebno istakao da je Vodič na nivou sadržaja već svežina. Male studije slučaja u Vodiču su zaista posebno vredne i praktično korisne. Osim toga, Srđan Đurović je naglasio da se perspektiva Fondacije za otvoreno društvo stvara pod okvirom „Fondacije za budućnost“. U tom okviru bavićemo se socijalnom i ekonomskom pravdom. Gledano iz tog ugla, sve politike koje se usvajaju, itekako utiču na to da li smo mi društvo socijalne pravde ili ne. Ovaj Vodič zato pokazuje da ono što nazivamo socijalnom pravdom nije rezervisano samo za uski krug stručnjaka već predstavlja osnov za jednu široku i otvorenu raspravu.

U nastavku radionice autori „Vodiča za analizu efekata javnih politika na društvo“ Ivan Sekulović i Sarita Bradaš (FCD), predstavili su strukturu, koncept i osnovne pojmove predstavljene u ovom dokumentu. Oni su istakli da je u pitanju pionirski poduhvat i da je glavni fokus bio usmeren na grassroots organizacije. Posebno je podvučen značaj informisanja građana o javnim raspravama i konsultacijama i nedostatku suštinskog uključivanja javnosti u ove procese, koje podrazumeva osnaživanje i pravu razmenu. 

Po mišljenju autora, merenje efekata javnih politika na društvo postaje sve važnije - društveni i prirodni fenomeni poput pandemije COVID-19 su sve složeniji, a građani/ke sve aktivnije zahtevaju odgovore od javnih vlasti o tome kako se i u kom pravcu upravlja savremenim društvima. Vodič koji smo pripremili može pomoći svakome da se snađe u „šumi“ koraka koje treba savladati da biste prikupili podatke o očekivanim efektima neke javne politike na društvo.

Korisni aspekti uz pomoć kojih Vodič moće pomoći u osnaživanju organizacija novim znanjima obuhvataju odgovore na pitanja poput: koje prepreke stoje na putu OCD da se bave analizom efekata i kako ih prevazići; šta su to kognitivne pristrasnosti i zašto je važno da ih budete svesni u svom radu; šta je to alternativna analiza, a šta analiza iz senke; koje metodologije učešća javnosti možete primeniti u prikupljanju podataka; koje domaće i međunarodne baze podataka treba da koristite u prikupljanju podataka; koji su propusti načinjeni u pitanjima od javnog interesa kao što su priprema Strategije reforme javne uprave i izgradnja spalionice u Vinči; koji su nedostaci dokumenata javnih politika poput Predloga strategije zaštite potrošača i Nacrta zakona o igrama na sreću.

Autori su istakli da im je želja da se fokusiraju na potrebe lokalnih pokreta, i da u narednim danima ispitamo da li je vodič primenljiv i da ga pre zvaničnog objavljivanja dodatno unapredimo. 

U daljoj diskusiji učestvovali su: Dejana Pavlović (Institut ekonomskih nauka), Milena Banović-Nedeljkov (Odsek za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva Vlade Republike Srbije), Stanka Parać (LDA Subotica), Lidija Kuzmanov (SIPRU), Gordana Čomić, Kosovka Ognjenović (Institut ekonomskih nauka), Nataša Konstantinović (TRAG Fondacija), Slavica Janković (Društvo za podršku osobama sa invaliditetom, Arilje), Maja Popović (MDRI-S), Mirjana Džuverović (Mreža organizacija za decu Srbije), Jelena Ankić (Caritas), Goran Radlovački (BOŠ), Aleksandar Bogdanović (Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva) i Vesna Marjanović (FCD).

Vodič će biti štampan kao posebna publikacija, uključujući i elektronsko izdanje i biće dostupan svima.

Projekat realizujemo uz podršku Fondacije za otvoreno društvo. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA