Politike za dobrobit svih / Reforme za dobrobit svih

Fondacija Centar za demokratiju doprinosi boljem sagledavanju socijalne dimenzije procesa pristupanja Srbije EU i reformi

„Politike za dobrobit svih: Merenje uticaja na društvo predloga javnih politika kroz osnaživanje i uključivanje građana i građanki“ je jednogodišnji projekat Fondacije Centar za demokratiju podržan od Fondacije za otvoreno društvo (2019-2020).

Socijalna dimenzija pristupanja Evropskoj uniji ključna je za poboljšanje kvaliteta života građana i za njihovu podršku procesu reformi i daljem približavanju Evropskoj uniji. Kvalitet obrazovanja, zaštita zdravlja, stanje na tržištu rada, kvalitet posla i visina zarade, socijalna zaštita, kvalitet životne sredine, smanjenje nejednakosti, pristup pravdi, samo su neka od pitanja koja građani Srbije ocenjuju kao prioritetna za kvalitet života.

Iako postoje pokušaji izgradnje jasnih kriterijuma za merenje socijalnih efekata reformi, primena tih kriterijuma je retka i nedovoljna, a javna uprava nema dovoljno kapaciteta da bi veću pažnju posvećivala proceni uticaja javnih politika na društvo. Ne koriste se postojeći instrumenti za praćenje efekata javnih politika poput Smernica za procenu uticaja na društvo, smernica Ekonomskog programa reformi i Zakona o planskom sistemu Republike Srbije. Ovaj projekat Centra za demokratiju rukovodi se neophodnošću unapređenja metodologije za merenje uticaja politika na društvo, ali pri tom naglašava potrebu da metodologije imaju participativan karakter i da uključuju građane u evaluaciju javnih politika. U izradi metodologije su učestvovale zainteresovane organizacije, grupe građana i pokreti sa ciljem da kroz saradnju sa Centrom doprinesu primenjivosti i relevantnosti nove metodologije i na lokalnom nivou, a koja bi u primeni bila otvorena za građane.

U okviru projekta održane su konsultativne radionice sa lokalnim organizacijama civilnog društva, kako bi se kroz razmenu iskustava identifikovale potrebe lokalnih organizacija, naročito onih koje zastupaju interese i potrebe pojedinih grupa građana kao što su, npr. osetljive grupe na tržištu rada. Zajedno sa njima, izrađen je Vodič za analizu socijalnog uticaja javnih politika.

Na kraju je planirana izrada semafora ekonomskih i socijalnih trendova u Srbiji, koji će, uz redovno praćenje i ažuriranje podataka, pratiti poštovanje ekonomskih i socijalnih prava građana. 

„Reforme za dobrobit svih: Učešćem građana ka boljim javnim politikama i održivom socio-ekonomskom razvoju“ je nastavak projekta koji Fondacija Centar za demokratiju realizuje u 2021. uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.

Ciljevi projekta:

1) Doprinos otvaranju dijaloga i zagovaranja socijalno održivih politika, solidarnosti i pravednosti, naročito u oblastima zaštite socijalnih i ekonomskih prava, te urbanog razvoja;

2) Afirmisanje demokratskih i evropskih vrednosti i doprinos unapređivanju politika i zakonodavstva u procesu evropskih integracija kroz jačanje socijalne dimenzije procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji;

3) Omogućavanje direktnog učešća građana i njihovih organizacija u javnim poslovima na svim nivoima – tako što metodologiju analize efekata na društvo predloga javnih politika primenjuje: a) na lokalnom i nacionalnom nivou kroz neposredno učešće građana u analizi impakta reformi, i: b) u analizi reformi, pre svega u kontekstu ostvarivanja socijalnih i ekonomskih prava.

Za sve dodatne informacije obratite se: Mileni Mićović Trajković 

Telefon: 011 3627 780 ili 3627 790; e-mail:  milena@centaronline.org  

Fondacija Centar za demokratiju

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Predstavljanje publikacije „Uticaj javnih politika na društvo“  

 ​

NAJAVA DOGAĐAJA