• autor/i: Sarita Bradaš, Ivan Sekulović

Vodič za analizu efekata javnih politika na društvo

Beograd, oktobar 2020.

Fondacija Centar za demokratiju ima zadovoljstvo da vam predstavi „Vodič za analizu efekata javnih politika na društvo“ koji smo pripremili uz podršku Fondacije za otvoreno društvo u okviru projekta „Politike za dobrobit svih: Merenje uticaja na društvo predloga javnih politika kroz osnaživanje i uključivanje građana i građanki“.

Svrha Vodiča je da svima vama koji se u profesionalnoj ili aktivističkoj ulozi bavite javnim politikama omogući sticanje osnovnih znanja o analizi efekata javnih politika na društvo, između ostalog, kroz praktične smernice za primenu „Analize efekata na društvo javnih politika – pregled međunarodnih i domaćih metodologija sa kritičkim osvrtom“, pripremljene u okviru pomenutog projekta.

Vodič možete koristiti i nezavisno od pomenute publikacije, ali vam preporučujemo da je koristite kao dodatnu literaturu.

Znanja kojima ćete ovladati uz pomoć Vodiča obuhvataju:

• Osnovna znanja o analizi efekata javnih politika na društvo;

• Zašto je važno analizirati osobine i ograničenja subjekata koji vrše analizu;

• Koje faktore treba uzeti u obzir prilikom vršenja izbora javne politike koja je predmet analize;

• U kojoj fazi ciklusa javne politike i na koji način treba vršiti analizu;

• Kako utvrditi koje su to zainteresovane strane u procesu analize i koje faktore uzeti u obzir u tom pogledu;

• Kako doći do različitih izvora podataka neophodnih za vršenje analize;

• Na koji način treba tumačiti brojčane i opisne podatke do kojih se došlo tokom analize;

• Kako obrazovati argumente na osnovu prikupljenih podataka;

• Kako formulisati rešenja kojima se predlaže izmena javnih politika;

• Kako se izboriti da rešenja koja predlažete budu prihvaćena;

• Šta raditi nakon sprovedene analize...

NAJAVA DOGAĐAJA