• 20. juli 2020.

Uskoro „Vodič za analizu efekata javnih politika na društvo“

Fondacija Centar za demokratiju najavljuje objavljivanje „Vodiča za analizu efekata javnih politika na društvo“. Vodič pripremamo uz podršku Fondacije za otvoreno društvo u okviru projekta „Politike za dobrobit svih: Merenje uticaja na društvo predloga javnih politika kroz osnaživanje i uključivanje građana i građanki“. Svrha Vodiča je da svima koji se u profesionalnoj ili aktivističkoj ulozi bave javnim politikama omogući sticanje osnovnih znanja o analizi efekata javnih politika na društvo. To znači, da ćemo sa Vodičem dobiti uputstvo za tumačenje velikog broja zakona, akata i drugih propisa koji direktno utiču na naš svakodnevni život.

Vodič će nam dati odgovor na pitanje šta znače pojmovi „politika“ i „javna politika“. Vodič će nas uputiti kako da dođemo do različitih izvora podataka neophodnih za vršenje analize i na koji način treba da ih tumačimo.

Vodič će nam pomoći da razumemo koja je uloga Vlade Republike Srbije u utvrđivanju i vođenju politike i na koji način je u utvrđivanju javnih politika, odgovorna Narodnoj skupštini.

Naučićemo da, iako su nadležni predlagači javnih politika (resorna ministarstva, Vlada, Narodna skupština) nadležni i za sprovođenje analiza njihovih efekata, njihova nadležnost nije neograničena. Ona je zasnovana na načelu javnosti i partnerstva, prema kojem se javne politike donose u okviru transparentnog i konsultativnog procesa koji uključuje sve zainteresovane strane sa ciljem da se omogući ostvarivanje njihovih pravnih interesa vodeći računa o zaštiti javnog interesa.

Vodič će nas upoznati i sa međunarodnim metodologijama za analizu efekata javnih politika na društvo, koje su nastale u okviru organizacija kao što su Ujedinjene nacije, Međunarodna organizacija rada, Evropska komisija i druge.

Konačno, Vodič će omogućiti i praktične smernice za primenu „Analize efekata na društvo javnih politika – pregled međunarodnih i domaćih metodologija sa kritičkim osvrtom“, koje je naša Fondacija već pripremila u okviru ovog projekta. Ukoliko se već niste upoznali sa ovom publikacijom, možete je preuzeti na ovom linku.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA