Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde – IZVEŠTAJ I PREPORUKE

Fondacija "Centar za demokratiju" (FCD) i Viktimološko društvo Srbije (VDS) su u periodu jun 2014. – septembar 2015. godine realizovali partnerski projekat "Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde"

Ovim projektom smo, pre svega, promovisali širu primenu alternativnih sankcija i mera restorativne pravde, kroz podsticanje i osnaživanje organizacija civilnog društva da aktivnije učestvuju u reformi krivičnopravnog sistema. Takođe, da bi se uspostavio stabilan i efikasan sistem alternativnih sankcija i mera restorativne pravde, zalagali smo se za jačanje relevantnih državnih aktera nadležnih za njihovo sprovođenje, uz konstantno podizanje svesti javnosti o korisnosti alternativnih sankcija i mera restorativne pravde kroz kampanju, koju smo vodili tokom projekta. 

Formiranjem predloga za unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za primenu alternativnih sankcija i mera restorativne pravde i razvijanjem i pilotiranjem programa namenjenih žrtvama i osuđenim licima koji su bazirani na principima restorativne pravde, doprineli smo uspostavljanju jednog stabilnijeg pravosudnog sistema, kakav je nužan u svim državama koje počivaju na demokratskim vrednostima i vladavini prava...

NAJAVA DOGAĐAJA