• 3. decembar 2014.
  • |  Beograd

Nataša Vučković o promovisanju alternativnih sankcija u Srbiji i primerima dobre prakse

Nataša Vučković učestvovala na okruglom stolu Beogradskog centra za ljudska prava o merama za smanjenje zatvorske populacije

Beogradski centar za ljudska prava održao je okrugli sto na kome je predstavljen priručnik "Mere za smanjenje zatvorske populacije – primeri dobre prakse". Priručnik sadrži i prevod izveštaja o dobroj upotrebi mera i sankcija koje su alternativa meri pritvora i kazni zatvora u državama članicama Saveta Evrope koji je, za potrebe Komiteta za pravna pitanja i ljudska prava Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, pripremila Nataša Vučković, članica Parlamentarne skupštine iz Srbije. Nataša Vučković je predstavila sadržinu izveštaja na okruglom stolu, gde je istakla neophodnost većeg promovisanja alternativnih sankcija u Srbiji, kao i mogućnost da se u naše zakonodavstvo unesu neke mere koje su prepoznate kao dobra praksa u drugim zemljama Evrope. 

Prenaseljenost zatvora je problem s kojim se, naročito u poslednje dve decenije, suočava veliki broj zemalja, uključujući i evropske, u kojima su zatvorski sistemi značajno, ili makar bolje, razvijeni nego u drugim državama. Pokušavajući da reši, ili bar ublaži ovaj problem, Vlada Srbije je 2010. godine usvojila Strategiju za smanjenje preopterećenosti smeštajnih kapaciteta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija u periodu od 2010. do 2015. godine, a zatim i akcioni plan za njeno sprovođenje. U decembru 2013. godine Ministarstvo pravde usvojilo je Strategiju razvoja sistema izvršenja krivičnih sankcija za period od 2013. do 2020. godine. Ovim dokumentima predviđen je niz mera od kojih se očekuje da pomognu smanjenju broja osoba kojima se izriče kazna zatvora ili mera pritvora. 

Holandija i Nemačka su među evropskim zemljama sa najmanjim procentom stanovništva koji boravi u zatvorima (na 100.000 stanovnika, u Holandiji ima 75 zatvorenika, u Nemačkoj 81, a u Srbiji 142) zbog čega smo u Priručniku predstavili mere koje su te države preduzele kako bi značajno smanjile zatvorsku populaciju. Dobre alternative upotrebi zatvora postoje i u drugim državama. S tim u vezi, Nataša Vučković je posebno skrenula pažnju i na sistem alternativnih sankcija kakav postoji u Velikoj Britaniji, koji je takođe prepoznat kao dobra praksa sa stanovišta smanjenja prenaseljenosti zatvora i izvršenja alternativnih krivičnih sankcija. 

Na okruglom stolu smo prisutne informisali i o projektu "Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde" koji je pokrenula Fondacija Centar za demokratiju u partnerstvu sa Viktimološkim društvom Srbije. Ovim projektom nameravamo da informišemo građane i donosioce odluka o potrebi za većim izricanjem i primenom alternativnih sankcija u odnosu na lakša krivična dela, posebno kada su u pitanju prvo osuđivani mlađi počinioci i žene. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA