• 8. decembar 2014.
  • |  Beograd

Prva radionica o problemima i izazovima u sistemu alternativnih krivičnih sankcija

Osnaživanje organizacija civilnog društva za praćenje i promociju alternativnih krivičnih sankcija

U okviru projekta "Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde" koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju u partnerstvu sa Viktimološkim društvom Srbije, 8. decembra 2014. godine u Beogradu je održana prva radionica za organizacije civilnog društva pod nazivom "Problemi i izazovi u sistemu alternativnih krivičnih sankcija, promocija njihove veće primene"

Cilj radionice je bio je da motivišemo i osnažimo organizacije civilnog društva iz Beograda, Niša, Kragujevca, Leskovca i Zrenjanina da se u svojim lokalnim sredinama više zalažu za promovisanje alternativnih krivičnih sankcija i da prate njihovo izricanje i sprovođenje. Sa druge strane, kroz radionicu je omogućeno uspostavljanje saradnje organizacija civilnog društva sa centralnim i lokalnim državnim organima i institucijama koji su bili prisutni u svojstvu trenera, kao i stvaranje sinergije u bavljenju ovom temom. 

Prva radionica o problemima i izazovima u sistemu alternativnih krivičnih sankcija

Učesnici radionice su bili predstavnici Centra za ljudska prava iz Niša, Centra za razvoj građanskog društva "Protecta" iz Niša, Alternativnog kruga iz Kragujevca, UG "Zajedno zajedno" iz Beograda, Odbora za ljudska prava iz Leskovca, Edukacionog centra iz Leskovca, UG "Kormilo" iz Zrenjanina i Neostarta iz Beograda. 

Ovom prilikom su učesnicima radionice prenesena teorijska znanja o sistemu alternativnih sankcija i međunarodnim standardima, predstavljena im je primena i sprovođenje alternativnih sankcija u Srbiji kao i potreba za većim promovisanjem i primenom alternativnih sankcija sa stanovišta zaštite ljudskih prava, odnosno prava na slobodu i bezbednost ličnosti. 

Prva radionica o problemima i izazovima u sistemu alternativnih krivičnih sankcija

Predavači na radionici su bili prof. dr Nataša Mrvić Petrović, sa Instituta za uporedno pravo, Mirjana Marjanović, poverenica iz Odeljenja za tretman i alternativne sankcije, i Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. 

Nastavak saradnje sa učesnicima radionice odraziće se kroz organizovanje okruglih stolova sa relevantnim sagovornicima na ovu temu u njihovim lokalnim sredinama, kao i kroz drugu radionicu koja sledi početkom naredne godine, sa koje će proisteći određeni predlozi i preporuke za poboljšanje pravnog okvira i sprovođenje alternativnih sankcija. 

Prva radionica o problemima i izazovima u sistemu alternativnih krivičnih sankcija

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA