• 11. decembar 2015.
  • |  Beograd

Održana otvorena sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU – poglavlja 2 i 19

Otvorena sednica Radne grupe NKEU koja prati pregovaračka poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje)

Fondacija Centar za demokratiju, koordinator Radne grupe NKEU, u saradnji sa Pregovaračkim timom Vlade Republike Srbije i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije organizovala je otvorenu sednicu Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) koja prati pregovaračka poglavlja 2 (Sloboda kretanja radnika) i 19 (Socijalna politika i zapošljavanje), u petak, 11. decembra 2015. u Narodnoj skupštini Republike Srbije. 

Na skupu su predstavljeni ciljevi i mere "Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike" (Employment and Social Reform Programme – ESRP) čije se usvajanje očekuje, kao i uloga različitih aktera u primeni i praćenju ovog programa. Tom prilikom okupili su se predstavnici javnog, civilnog i privatnog sektora. 

Skup je otvorila Bojana Ružić, koordinatorka Radne grupe 17, ispred Fondacije centar za demokratiju. Uvodnu reč dali su Frejk Janmat – šef sektora za evropske integracije pri EU, Ksenija Milenković, v.d. direktorka kancelarije EU, Nenad Ivanišević, državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja, kao i Zoran Martinović iz Nacionalne službe za zapošljavanje. 

Održana otvorena sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU – poglavlja 2 i 19

Tom prilikom šef sektora za evropske integracije pri EU Frenk Janmat je podcrtao važnost povezanosti ovog dokumenta sa procesom evropskih integracija, govoreći o njemu kao svojevrsnom alatu Vlade Srbije koji prateći stategiju "Evropa 2020" ostavaruje neophodnu vezu sa civilnim društvom i svim ostalim relevantnim akterima kako bi kasnije uživao široku podršku i lakšu implementaciju. 

Stručan prikaz i osvrt dali su kreatori dokumenta: Gordana Matković, profesorka na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju u Beogradu, Mihail Arandarenko, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Aleksandar Baucal, profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Snežana Simić, profesorka na Medicinskom fakultetu u Beogradu, pod moderacijom novinarke Ljubice Gojgić

U poslednjoj debati svoje stavove i mišljenja predstavili su ključni akteri za sprovođenje i praćenje efekata ovog dokumenta: Žarko Šunderić, menadžer Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Zoran Stojiljković, član Pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije, Čedanka Andrić, sekretarka Socijalno-ekonomskog saveta, Dejana Kuzmić, direktorka Odeljenja za međunarodnu saradnju Unije poslodavaca Srbije, Bojana Jevtović, koordinatorka SEKO za razvoj ljudskih resursa i društveni razvoj, Beogradska otvorena škola, kao i predstavnici i predstavnice sindikata. 

Održana otvorena sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU – poglavlja 2 i 19

Istaknuta su posebna pitanja socijalne politike, zapošljavanja, socijalnog dijaloga, socijalne zaštite i inkluzije, unapređivanja ljudskog kapitala, usklađivanja kvalifikacija sa zahtevima tržišta rada, sa posebnim fokusom na pitanja nezaposlenosti mladih. 

Događaju su prisustvovali najrelevantniji predstavnici preko 60 državnih institucija, nevladinih organizacija, privrednog sektora, akademske zajednice, a posebno interesovanje iskazali su studenti Fakulteta političkih nauka, smera za socijalni rad i socijalnu politiku. 

Nacionalni konvent o Evropskoj uniji je stаlnо tеlo u оkviru kојеg sе vоdi tеmаtski struktuirаnа dеbаtа о pristupаnju Srbiје Еvropskoj uniji između prеdstаvnikа nеvlаdinih оrgаnizаciја, stručnjаkа, privrеdе, sindikаtа, prоfеsiоnаlnih оrgаnizаciја i držаvnе аdministrаciје, pоlitičkih pаrtiја, nezavisnih tela. Više o aktivnostima Konventa možete pronaći na zvaničnoj internet stranici http://eukonvent.org/ 

Održana otvorena sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU – poglavlja 2 i 19

Održana otvorena sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU – poglavlja 2 i 19

Održana otvorena sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU – poglavlja 2 i 19

Održana otvorena sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU – poglavlja 2 i 19

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA