• 27. maj 2016.
  • |  Beograd

Okrugli sto "Ima li podele vlasti u Srbiji?"

Nova debata Demokratskog političkog foruma, petak, 27. maj 2016. godine

Okrugli sto na temu "Ima li podele vlasti u Srbiji?" biće održan u petak, 27. maja 2016. godine od 11 do 14 časova, u Press centru Udruženja novinara Srbije, ul. Knez Mihailova broj 6/III u Beogradu. 

Debata se održava u okviru projekta Demokratski politički forum, u organizaciji Fondacije Centar za demokratiju, u saradnji sa Fondacijom Fridrih Ebert.

Od svog nastanka, kao oblik vladavine, demokratija je definisana kao suprotnost vladavini jednog čoveka. To je podrazumevalo učešće mnogih u vršenju vlasti u državi, u donošenju zakona, u njihovom izvršavanju i suđenja u slučaju sporova. 

U liberalnoj teoriji modernih vremena – to je označeno kao podela na tri autonomna dela vlasti: zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, odnosno parlament, vladu i sudstvo. 

A, kako je odavno primećeno da "vlast nastoji da se sužava", stalno je ugrožena samostalnost pojedinih delova vlasti i njenih institucija, pa je državno ustrojstvo dopunjeno raznim nezavisnim institucijama, od kojih je slobodna, kritička javnost najbitnija. 

Vladavina prava, poštovanje ljudskih prava, politička jednakost i sloboda građana se samo tako štite. Ove su osnovne vrednosti danas u Srbiji ugrožene, najvećim delom i zbog ugroženog principa "podele vlasti". Tačno je da je demokratija proces i da stalno mora da pronalazi nova sredstva kontrole vlasti i načina participacije građana u vlasti, ali je i kao ideja i kao oblik uređenja države zasnovana na osnovnom principu "podele vlasti" – jer vlast ne sme biti skoncentrisana u rukama jednog čoveka – to je suštinsko načelo demokratije. 

* * *

Demokratski politički forum je serija debata o strateškim pitanjima razvoja Srbije i srpskog društva. Sa predstavnicima političkih stranaka, civilnog društva, stručnih krugova i drugih članova političke zajednice na Forumu pokrećemo razgovore o različitim političkim projektima i javnim politikama. Uz vidljivost na društvenim mrežama, nastojimo da debate učinimo što više dostupnim široj javnosti i pružimo priliku građanima da se u debate uključe. Demokratski politički forum Fondacija vodi od 2007. godine. 

Centar za demokratiju ohrabruje i pokreće građane na izgradnju demokratskog i solidarnog društva, unapređuje ekonomska, socijalna i kulturna prava i bori se za odgovorne i efikasne institucije kroz istraživanje, obrazovanje i javni dijalog. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA