• 10. oktobar 2016.
  • |  Beograd

Diskriminacija i mobing u sudskoj praksi

Studija "Diskriminacija i mobing u sudskoj praksi" saradnice Fondacije Centar za demokratiju Mirjane Popović

Naša saradnica Mirjana Popović, uvodničarka na debati "Regulisanje konflikata: Pregovori, štrajk i mirno rešavanje radnih sporova" u okviru serije skupova "Forum socijalni dijalog", savetnica u Vrhovnom Kasacionom sudu, autorka je studije "Diskriminacija i mobing u sudskoj praksi"

Napetost između rada i kapitala, masovnost radnih sporova, porast broja aplikacija pred Evropskim sudom za ljudska prava i ustavnih žalbi pred Ustavnim sudom, gruba kršenja dostojanstva na radu, predstavljaju srpsku stvarnost ali i izazov za autora, u predgovoru ističe Predrag Trifunović, sudija Vrhovnog kasacionog suda. 

On je naveo da će knjiga pomoći stvaraocima i kreatorima prava u razmatranju problema sa teoretskog, zakonodavnog, sudskog i uporedno-pravnog stanovišta; ali i više od toga, knjiga je namenjena najpre onima koji svakodnevno primenjuju ova pravila i to ne samo pravnicima, već i onima koji rukovode i staraju se da radni ambijent bude bez trvenja, nesuglasica, loših međusobnih odnosa, šikaniranja ili, jednostavnije rečeno, čuvanja dostojanstva na radu. 

Studiju "Diskriminacija i mobing u sudskoj praksi" možete preuzeti ovde

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA