• 20. oktobar 2016.
  • |  Beograd

Trening za članove radne grupe Nacionalnog konventa o politikama zapošljavanja i socijalnoj politici

Održan trening seminar "U susret Akcionom planu za poglavlje 19" namenjen Radnoj grupi NKEU koja prati poglavlja 2 i 19

Trening seminar "U susret Akcionom planu za poglavlje 19" namenjen Radnoj grupi Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) koja prati poglavlja 2 – Sloboda kretanja radnika i 19 – Socijalna politika i zapošljavanje održan je u četvrtak, 20. oktobra 2016. 

Kao što je već poznato, preporuka Evropske komisije je da se Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje otvori za pregovore kada se ispuni zadato merilo – Akcioni plan za postepeno prenošenje pravnih tekovina Evropske unije i za izgradnju neophodnih kapaciteta za sprovođenje i primenu pravnih tekovina EU u svim oblastima na koje se poglavlje odnosi. 

Znanja i kapaciteti članova Radne grupe u vezi su sa osnovim oblastima rada organizacija koje predstavljaju, te je cilj ovog treninga bio da se najpre napravi sveobuhvatan pregled evropskih politika zapošljavanja i socijalne politike. Učesnici su tako dobili uvid u opšti okvir koji je važan za razumevanje pregovora sa Evropskom unijom u poglavlju 19. 

Prvi deo treninga pripremila je Ljiljana Lučić, a predavanja su bila koncipirana pre svega iz ugla najranjivijih grupa. Govorila je o ciljevima socijalne zaštite, unapređenju sistema novčanih davanja i socijalnih usluga, mogućim pristupima u reformi ove oblasti kako bi se došlo do kvalitetnih i dostupnih socijalnih usluga u zajednici. Učesnici su se aktivno uključivali u razgovor i razmenjivali svoja iskustva i slučajeve sa kojima su se susretali, ali i moguća rešenja za mnoge nabrojane probleme. Jedna od tema bila je i održivost penzijskog sistema. 

U drugom delu, prof. dr Mirjana Rašević upoznala je učesnike sa demografskim trendovima u Srbiji i podstakla vrlo zanimljivu debatu na više tema – migracioni saldo, starenje populacije i kriza rađanja, koje direktno treba da utiču na politike zapošljavanja i socijalnu politiku. 

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA