• 7. oktobar 2017.

Saopštenje povodom Svetskog dana dostojanstvenog rada

Fondacija Centar za demokratiju čestita Svetski dan dostojanstvenog rada

Centar za demokratiju čestita Svetski dan dostojanstvenog rada svim radnicima i radnicama, svim građanima i građankama Srbije!

Danas je borba za očuvanje radničkih prava borba za očuvanje dostojanstva ličnosti. U situaciji kad se širom sveta nameće tzv. fleksibilizacija nasuprot sigurnosti, kad se zanemaruju, ograničavaju i direktno ugrožavaju radna prava stečena kroz decenijsku borbu sindikata i progresivnih političkih organizacija, kad se rad potcenjuje i vidi samo kao karika u ostvarivanju moći poslodavaca i stvaranja profita, a ne kao sastavni element i nužan uslov ekonomskog rasta i društvenog razvoja, smatramo neophodnim da se stalno ukazuje na povrede radnih prava, na pokušaje njihovog ograničavanja kako zakonima, tako i praksom na tržištu rada i kod poslodavaca. Takva praksa često nema za posledicu adekvatan odgovor države. 

Država mora biti zainteresovana da li poslodavci isplaćuju redovno plate svojim radnicima, da li radnici rade u uslovima u kojima je zaštićeno njihovo zdravlje i bezbednost, da li mehanizmi zaštite radnih prava funkcionišu ili se godinama čeka na odluke državnih organa, sudova... I država, ako je dobra, mora reagovati kad vidi da su njeni građani osujećeni u svojim pravima. 

Svedoci smo da je u porastu neregistrovan rad koji, bez pokrivenog penzijskog i zdravstvenog osiguranja, stvara uslove za dugoročno siromaštvo, sve je više ljudi angažovano na privremenim i povremenim poslovima i drugim oblicima rada koji predstavljaju tzv. ranjivu zaposlenost. To sve zajedno dovodi do velike nesigurnosti i do ugrožavanja socijalne kohezije i principa društvene solidarnosti. 

Fondacija Centar za demokratiju godinama se bavi promocijom standarda dostojanstvenog rada u Srbiji, kako kroz zalaganje za dobre zakone, za efikasniju zaštitu radnih prava, za šira ovlašćenja Inspektorata za rad, za jednakost žena, za obuzdavanje diskriminacije starijih radnika, Roma i drugih društvenih grupa pri traženju posla i na radu. I što je možda najvažnije – za zapošljavanje mladih, na dobrim poslovima, na kojima je potrebno dobro obrazovanje i koji daju priliku za lični razvoj pojedinca i društveni razvoj koji je u skladu sa evropskim društvima kojima Srbija želi da se pridruži. 

www.crnonabelo.com

www.centaronline.org

NAJAVA DOGAĐAJA