• 4. decembar 2017.

Publikacija „Položaj žena na tržištu rada“

Publikacija „Položaj žena na tržištu rada“ koju su izradile naše koleginice Sarita Bradaš, Ksenija Petovar i Jovana Pantović, objavljena je u partnerstvu sa Fondacijom Fridrih Ebert. 

Položaj žena na tržištu rada sagledan je iz normativnog ugla, u kontekstu standarda dostojanstvenog rada i kroz problem zapošljivosti žena iz ruralnih područja. 

U normativnom delu daje se osvrt na strategije, međunarodne dokumente i zakone koji bi trebalo da u većoj ili manjoj meri poboljšaju položaj žena i doprinesu njihovom ekonomskom osnaživanju. 

Uz korišćenje indikatora dostojanstvenog rada, definisanih od strane Međunarodne organizacije rada, sprovedena je i analiza mogućnosti zapošljavanja i adekvatnosti zarada iz ugla rodne (ne)jednakosti na tržištu rada Srbije. 

Takođe se posmatra i status žena u seoskim naseljima. Iz tih razloga, studija istražuje izglede za zapošljavanje žena u ruralnim područjima, njihov sadašnji radni status, analiziraju se relevantne strategije koje bi trebalo da sadrže temu o zapošljavanju žena u ruralnim područjima, analiziraju se predložene i usvojene mere i mehanizmi za podsticanje zapošljavanja i istražuje ostvarivanje usvojenih politika i strategija, odnosno javnu dostupnost podataka o implementaciji usvojenih obaveza. 

Fondacija Centar za demokratiju

Preuzmite publikaciju „Položaj žena na tržištu rada“

NAJAVA DOGAĐAJA