• 26. oktobar 2018.
  • |  Beograd

Okrugli sto „Bezbednost i zdravlje na radu“

Danas se održava okrugli sto „Bezbednost i zdravlje na radu“ na kome, pored predstavljanja stanja u ovoj oblasti, razmenjujemo mišljenja i iskustva sa regionalnim partnerima, predstavnicima ministarstva, inspekcije rada, organizacija civilnog društva i poslodavaca. Diskutujemo o tome u kojoj meri je domaće zakonodavstvo usklađeno sa standardima EU, načinu rada inspektorata za rad, o mogućnostima unapređenja sistema zaštite i informisanja poslodavaca i radnika. 

Okrugli sto je aktivnost u okviru regionalnog projekta Bezbednost i zdravlje na radu na Zapadnom Balkanu, koji Fondacija Centar za demokratiju realizuje sa partnerima iz regiona uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme. 

U zemljama Zapadnog Balkana neophodno je uložiti značajne napore kako bi se pravni okvir približio standardima EU, unapredila zaštita zaposlenih radnika. Iako je svaka od zemalja na različitom stepenu harmonizacije sa standardima EU, uočeno je da se sve suočavaju sa sličnim problemima i da razmena iskustva i u ovoj oblasti pogoduje boljem predviđanju trendova i programiranju reformi, u cilju bolje zaštite radnika. Kašnjenje u harmonizaciji pravnih propisa i uvođenju efikasnijih sistema zaštite, nedovoljna informisanost i poslodavaca i radnika, nedovoljni kapaciteti inspekcije rada, te nedoslednost u procesuiranju povreda prava na zdravo i bezbedno radno mesto od strane pravosudnih organa, kao i visoki procenat radnika zaposlenih na crno koji su dodatno izloženi riziku od povreda na radu, neki su od problema koji će tokom projekta biti razmatrani. 

Okrugli sto „Bezbednost i zdravlje na radu“

Okrugli sto „Bezbednost i zdravlje na radu“

Okrugli sto „Bezbednost i zdravlje na radu“

Okrugli sto „Bezbednost i zdravlje na radu“

Okrugli sto „Bezbednost i zdravlje na radu“

Okrugli sto „Bezbednost i zdravlje na radu“

Okrugli sto „Bezbednost i zdravlje na radu“

Okrugli sto „Bezbednost i zdravlje na radu“

Okrugli sto „Bezbednost i zdravlje na radu“

Okrugli sto „Bezbednost i zdravlje na radu“

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA