• 14. juni 2019.
  • |  Beograd

Civilno društvo iznelo brojne komentare i primedbe na Nacrt akcionog plana za Poglavlje 19

Organizacije civilnog društva okupljene u Nacionalnom konventu o Evropskoj uniji (NKEU) iznele su niz neslaganja sa Nacrtom akcionog plana za Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje na sastanku održanom u petak, 14. juna 2019. sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Pregovaračkim timom Srbije za pristupanje Evropskoj uniji.

Osnovne zamerke NKEU je uputio na račun usklađenosti Akcionog plana i skrining izveštaja, nejasne metodologije izrade Akcionog plana i procene kapaciteta nadležnog Ministarstva za Poglavlje 19.

Nataša Vučković iz Fondacije Centar za demokratiju zatražila je i šire učešće organizacija civilnog društva u radnim grupama Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uz konstatacije da struktura Akcionog plana ne prati strukturu skrining izveštaja i da nije urađena procena usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa pravom Evropske unije.

Ivan Sekulović iz Fondacije Centar za demokratiju naveo je da bi Nacrt trebalo preciznije da odredi kako će se trošiti sredstva, koji su tačno izvori finansiranja i da li Ministarstvo ima dovoljno kapaciteta za nesmetani rad. Uz to, rekao je da bi ostali zakoni iz ove oblasti trebalo da budu u skladu sa Zakonom o radu, koji je krovni i najvažniji zakon za Poglavlje 19. 

Civilno društvo nezadovoljno Nacrtom akcionog plana za Poglavlje 19

Šefica Pregovaračkog tima, Tanja Miščević, istakla je da je dodata mera budžetiranja kao deo Akcionog plana uz konstataciju da je izuzetno važno da sva dokumenta koja su vezana za Poglavlje 19 budu dostupna na uvid javnosti. Dodala je i da je ekspertiza NKEU izuzetno važna za stratešku raspravu o direktivama Evropske unije i pitanju kada primena direktiva postaje obaveza zemalja kandidata.

Ivana Nikolić iz sektora za rad i zapošljavanje Ministarstva rekla je da su rokovi koje je postavila Evropska komisija nerealni zbog kapaciteta Ministarstva, dok su se na nedostatak kapaciteta požalili i iz sektora za rodnu ravnopravnost. Na to su se nadovezale predstavnice Autonomnog ženskog centra, rekavši da Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti narušava postojeći nivo prava žena u Srbiji.

Sarita Bradaš iz Fondacije Centar za demokratiju upozorila je da nedostaje situaciona analiza u Nacrtu, te da nisu postavljeni jasni ciljevi i indikatori koji bi pokazali napredak. Osim toga, navela je da nije opisano stanje usaglašenosti propisa, niti da su definisani zaštita ljudi od gubitka posla i mere zapošljavanja

Predstavnik Međunarodne organizacije rada, Jovan Protić, naveo je da Nacrt zakona o štrajku nije u skladu sa međunarodnim standardima, uz pitanje predstavnicima Ministarstva kada će dobiti odgovore na pitanja koja im je uputio. Predstavnici reprezentativnih sindikata zatražili su da se ne usvaja Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu pre Zakona o radu, uz zahtev da se prilikom izrade zakona više pažnje obrati na prava zaposlenih. 

Civilno društvo nezadovoljno Nacrtom akcionog plana za Poglavlje 19

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA