• 23. juni 2022.

Debata „Veštačka inteligencija i svet rada u Srbiji“ (FOTO, VIDEO)

DIJALOG U CENTRU – SOCIJALNI FORUM

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 23. juna 2022. godine, u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert, debatu na temu „Veštačka inteligencija i svet rada u Srbiji“.

Uvodne reči u debati dali su: Ljubica Ilić Vojnović, Sektor za tehnološki razvoj, transfer tehnologija i inovacioni sistem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Vladimir Lalošević, Unija poslodavaca Srbije, predsednik Unije poslodavaca Vojvodine; Branka Anđelković, Centar za istraživanje javnih politika; Darko Božičić, asistent na Pravnom fakultetu u Novom Sadu; Tijana Nikolić, specijalistkinja za veštačku inteligenciju u konsultantskoj kompaniji Sogeti u Holandiji. Razgovor je moderirala Petrica Đaković, novinarka.

Veštačka inteligencija, kao brzorastuća oblast koja svetu donosi velike promene, postaje sve važnija tema i u Srbiji. Država je usvojila Strategiju razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period od 2020. do 2025. godine i osnovala Nacionalnu platformu za razvoj veštačke inteligencije i Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju. Pored velikog uticaja na obrazovni sistem i naučno-istraživačku zajednicu, razvoj veštačke inteligencije će se nesumnjivo reflektovati i na privredu i svet rada. 

Da li je Srbija spremna za upotrebu veštačke inteligencije u funkciji ekonomskog rasta, zapošljavanja i kvalitetnijeg života građana? Imamo li dobar zakonodavni okvir za to? Kako sistem obrazovanja priprema stručnjake/inje potrebne tržištu rada kada su u pitanju zanimanja povezana sa veštačkom inteligencijom ili se pod njenim uticajem menjaju. U kojoj meri se privreda uspešno prilagođava novim i inovativnim modelima poslovanja? Kako sindikati gledaju na neminovnu promenu radnih mesta, nestanak nekih od postojećih i stvaranje potpuno novih zanimanja? Kakvi su položaj i prava digitalnih radnika i radnica u Srbiji? Da li se dovoljno vodi računa o pitanjima iz sfere bezbednosti i etike koja nameće ubrzani razvoj i primena veštačke inteligencije, naročito imajući u vidu važnost zaštite ličnih podataka građana/ki?

Na ova i druga otvorena pitanja koja su potekla od samih učesnika/ca i predstavnika/ca medija, pokušali smo da potražimo moguće odgovore kroz konstruktivnu diskusiju na debati „Veštačka inteligencija i svet rada u Srbiji“.

U diskusiji je ocenjeno da veštačka inteligencija ima potencijal da transformiše celo društvo i način kako posmatramo stvari. Brze društvene promene, kao rezultat razvoja novih tehnologija u 21. veku, nemaju presedana u ljudskoj istoriji. Nove tehnologije imaju potencijal da za nekoliko godina izmene način funkcionisanja celog društva – saobraćaja, tržišnih uslova, komunikacija, mogu da stvore nove potrebe i životne navike. Veštačka inteligencija se ne može posmatrati kao fenomen samo na regionalnom nivou, već je potrebno uključiti globalne tokove, koji se menjaju i razvijaju. Veliki broj država prepoznaje potrebu za definisanjem opšteg plana akcija, strateškog i pravnog okvira, radi ostvarivanja jasno određenih ciljeva razvoja veštačke inteligencije.

Budući da čovek ima ograničene resurse, veštačka inteligencija može da doprinese napretku društva, rada i radne sredine. Istovremeno, sindikat strahuje da će pojačanje upotrebe veštačke inteligencije dovesti do smanjenja potrebe za ljudskom radnom snagom. Međutim, u Srbiji imamo negativan natalitet, odliv radne snage, posebno visoko kvalifikovane, zbog čega treba raditi na promeni obrazovnog sistema od obdanišnih grupa, razvijati decu koja će dočekati zanimanja kakva sada ne postoje. Apostrofiran je novi biznis model u poslovanju upotrebom veštačke inteligencije, odnosno algoritmičkog menadžmenta, koji na novi način ukršta velike teme.

Takođe važna pitanja koja nameće ubrzani razvoj i primena veštačke inteligencije su iz oblasti bezbednosti i etike, naročito imajući u vidu važnost zaštite ličnih podataka građana. U Srbiji je aktuelna izrada etičkih smernica, kojima bi se propisalo šta je ono što može pomoći da primena veštačke inteligencije bude u skladu sa ustavnim odredbama, poštovanjem pojedinca i društva. Važno je da se veštačka inteligencija koristi za dobrobit čovečanstva, potrebno je održati ljudsku autonomiju i držati čoveka u centru. 

Debatu smo organizovali u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert u okviru projekta DIJALOG U CENTRU – SOCIJALNI FORUM.

Fondacija Centar za demokratiju

 

IZ MEDIJA: 

 

FoNet
Potencijal transformacije društva: Veštačka inteligencija i rad

Danas
Veštačka inteligencija ima potencijal da transformiše celo društvo

K::CN Online
Debata „Veštačka inteligencija i svet rada u Srbiji“

 

Video

Debata „Veštačka inteligencija i svet rada u Srbiji“

NAJAVA DOGAĐAJA