• 30. januar 2023.

Saopštenje povodom proslave dana Svetog Save

Proslava dana Svetog Save u osnovnoj školi „Aleksa Šantić“ u Sečnju otvorila je mnoga pitanja o odnosu obrazovnih ustanova i crkve, sekularnosti naše države i o poštovanju osnovnih prava svih građana Republike Srbije.

U skladu sa Ustavom Republike Srbije, Republika Srbija je svetovna država, crkve i verske zajednice su odvojene od države. Podsetimo da je Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja utvrđeno da sistem obrazovanja i vaspitanja mora da obezbedi za svu decu i učenike poštovanje ljudskih prava i prava svakog deteta, kao i uvažavanje ljudskog dostojanstva. Osnovni ciljevi obrazovanja su i poštovanje građanskih sloboda i sposobnosti za život u demokratski uređenom i pravednom društvu, kao i razvoj i poštovanje rasne, nacionalne, kulturne, jezičke, verske, rodne, polne i uzrasne ravnopravnosti, tolerancije i uvažavanje različitosti. Cilj obrazovanja je, naravno, i razvijanje ličnog i nacionalnog identiteta, razvijanje osećanja pripadnosti Republici Srbiji, negovanje srpskog jezika i maternjeg jezika, tradicije i kulture srpskog naroda i nacionalnih manjina, razvijanje interkulturalnosti, poštovanje i očuvanje nacionalne i svetske kulturne baštine.

Zbog svega toga, proslavu školskog praznika dana Rastka Nemanjića kao prosvetitelja i osnivača škola u tom kontekstu treba praktikovati kao doprinos promociji pismenosti, znanja i nauke, đačkom razumevanju značaja škola, kroz negovanje tolerancije, pravde i pravednosti. Škola međutim ne treba da bude mesto gde se Sava Nemanjić proslavlja kroz verski obred, kao svetac ili osnivač crkve. U skladu sa našim Ustavom, država, pa i državne škole odvojene su od crkve. Državne škole pohađaju đaci svih veroispovesti, kao i ateisti, te je neophodno poštovati njihovo opredeljenje i u školu ne uvoditi jedan crkveni obred kao opšti i obavezujući za sve. Podsetimo da je država obezbedila svim đacima koji to žele da se slobodno opredeljuju za versku nastavu.

Imajući sve navedeno u vidu, pozivamo sve odgovorne u Republici Srbiji da obezbede poštovanje Ustava, zakona i ljudskih prava svih građana i sve dece u Srbiji.

Fondacija Centar za demokratiju

NAJAVA DOGAĐAJA