• 8. mart 2023.

FCD: Zaustaviti nasilje nad ženama u Srbiji

Saopštenje Fondacije Centar za demokratiju povodom Međunarodnog dana žena

Žene u Srbiji izložene su drastičnom rodno zasnovanom nasilju o čemu svedoče zastrašujući podaci o 9 ubijenih žena od početka 2023. godine i 27 žena koje su tokom 2022. godine ubijene u femicidu.

Povodom Međunarodnog dana žena, Fondacija Centar za demokratiju upozorava na nasilje, diskriminaciju i neravnopravnost žena u Srbiji i pruža podršku zahtevima organizacija civilnog društva za uspostavljanje mehanizma za borbu protiv femicida i hitnu reakciju nadležnih institucija u sprečavanju nasilja nad ženama i devojčicama.

Žene se suočavaju sa različitim oblicima partnerskog i nepartnerskog nasilja. Prema relevantnim podacima, čak 21,6% žena doživelo je neki oblik psihičkog, fizičkog (uključujući i pretnje) ili seksualnog nasilja od strane partnera (Istraživanje o bezbednosti i kvalitetu života žena, RZS/Eurostat).

Podsećamo da je ekonomsko osnaživanje žena neophodan osnov za postizanje rodne ravnopravnosti, ali i održivi razvoj i ostvarivanje važnih ciljeva postavljenih Agendom 2030 Ujedinjenih nacija, koje treba posmatrati u sinergiji sa procesom evropskih integracija.

Uz odgovarajući institucionalni i pravni okvir, važno je obezbediti i njegovu efikasnu primenu u cilju postizanja stvarne rodne ravnopravosti. U Srbiji i dalje preovlađuju patrijarhalni stereotipi u vezi sa ulogama, odgovornostima i očekivanim ponašanjima žena i muškaraca u društvu i porodici, što zahteva povećanje napora svih aktera na podizanju svesti o rodnim stereotipima.

Potrebno je uvođenje rodne perspektive u sve javne politike i na svim nivoima vlasti, kao i veće učešće građana i civilnog društva u dijalogu o javnim politikama značajnim za borbu protiv diskriminacije, socijalno uključivanje ranjivih grupa i rodnu ravnopravnost.

Fondacija Centar za demokratiju

Foto: UN

 

IZ MEDIJA: 

 

Tanjug
Centar za demokratiju: Zaustavite nasilje nad ženama

Danas/FoNet
Žene u Srbiji izložene drastičnom rodno zasnovanom nasilju

Autonomija.info
Centar za demokratiju: Petina žena doživela neki oblik nasilja od partnera

 

NAJAVA DOGAĐAJA