• 27. juni 2014.
  • |  Beograd

Inicijalni sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o EU

Održan inicijalni sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlja Slobodno kretanje radnika, Socijalna politika i zapošljavanje

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji zadužena za praćenje pregovora u poglavljima dva – Slobodno kretanje radnika i 19. Socijalna politika i zapošljavanje, održala je u četvrtak, 26. juna 2014. inicijalni sastanak u Narodnoj skupštini Republike Srbije. 

Radna grupa trenutno broji 20 članova, predstavnika najrelevantnijih organizacija civilnog društva, sindikata, udruženja poslodavaca, Međunarodne organizacije rada i akademske zajednice, a njenim radom koordinira Fondacija Centar za demokratiju

Cilj Radne grupe je praćenje pomenutih pregovaračkih poglavlja, kao i nadgledanje zakonodavnih i reformskih aktivnosti u ovim oblastima, uz praćenje efekata i primena nove zakonske regulative. 

Na sastanku radne grupe bilo je reči i o usklađenosti nacionalnog zakonodavstva u oblasti zapošljavanja i socijalne politike sa evropskim. 

Najviše pažnje posvećeno je izmenama radnog zakonodavstva, a učesnici su izrazili veliko nezadovoljstvo u pogledu najavljenog načina usvajanja Zakona o radu. Činjenica je da je Srbija jedina država u tranziciji koja nije menjala Zakon o radu devet godina, a da potrebe za izmenama ne proizilaze samo iz zahteva pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Učesnici su osudili izostanak javne rasprave o ovom zakonu i to što ministarstvo mesecima nije imalo finalnu verziju koja bi bila predstavljena na javnoj raspravi. Na sajtu ministarstva srpska i engleska verzija nisu iste, a od međunarodnih organizacija se očekuje da daju komentare i mišljenje. Međunarodna organizacija rada će, prema rečima nacionalnog koordinatora ove organizacije Jovana Protića, svoje mišljenje dati polovinom jula. 

Izražena je zabrinutost da će ovaj korpus mera naneti direktnu štetu zaposlenima i da se uvode rešenja koje će morati da se menjaju u skorijem roku i biti predmet amandmana. 

Uz prisustvo predstavnika vlade, parlamenta i civilnog sektora, pre nedelju dana je održana prva plenarna sednica Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji, koji će podsticati debatu o svim aspektima evrointegracija i stvaranje najšireg društvenog konsenzusa o pristupanju EU. Nacionalni konvent o EU nastao je kao ideja 2006. godine i danas ga sačinjava 21 Radna grupa, čiji će cilj biti praćenje i pospešivanje pregovora u svih 35 poglavlja. 

Inicijalni sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlja Slobodno kretanje radnika, Socijalna politika i zapošljavanje

Inicijalni sastanak Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlja Slobodno kretanje radnika, Socijalna politika i zapošljavanje

NAJAVA DOGAĐAJA