"Fond za podršku civilnom društvu" – Fondacija kao izvršni partner EAR (2006)

Centar za demokratiju, u Konzorcijumu sa Centrom za razvoj neprofitnog sektora, realizovao je dvogodišnji projekat Evropske agencije za rekonstrukciju "Fond za podršku civilnom društvu u Srbiji". Zadatak Konzorcijuma je bio da pomogne EAR-u u menadžmentu i implementaciji Fonda za podršku civilnom društvu u iznosu od 2 miliona evra iz kojeg su se finansirali projekti nevladinih organizacija. 

Cilj ovog projekta je bio da doprinese razvoju civilnog društva u Srbiji i to kroz: 1) stvaranje održivog pravnog i finansijskog okvira za funkcionisanje organizacija civilnog društva; 2) promociju uloge civilnog društva u zaštiti životne sredine; 3) izgradnju partnerstva između lokalnih nevladinih organizacija, biznis sektora i lokalne samouprave radi razvoja lokalne zajednice. 

Program je realizovan kroz tri faze: 

  • Istraživanje potreba i kapaciteta nevladinih organizacija. 
  • Organizovanje treninga za predstavnike nevladinih organizacija, lokalnih vlasti i biznis sektora iz sledećih oblasti: upravljanje projektnim ciklusom; međusektorska saradnja i strateško planiranje; javno zagovaranje i lobiranje. 
  • Raspisivanje konkursa, evaluacija predloga projekata i monitoring dobitnika grantova. 

NAJAVA DOGAĐAJA