Snaga društvene odgovornosti – Država, biznis i građani u zaštiti ekonomskih i socijalnih prava (2007-2008)

ZA IZMENU PRAVNOG OKVIRA I UNAPREĐENJE LJUDSKIH PRAVA ZAPOSLENIH 

Tokom 2007-2008. godine, Fondacija Centar za demokratiju sprovela je opsežnu kampanju u 10 gradova širom Srbije koja je imala za cilj promociju i jačanje svesti o važnosti poštovanja i zaštite ekonomskih i socijalnih prava zaposlenih, posebno prava u sferi zapošljavanja, rada i radnih odnosa, kao i isticanja njihovog značaja za demokratski i održivi razvoj. U nastavku kampanje, koja je realizovana tokom 2009. godine, Fondacija se fokusirala na unapređenje ostvarivanja ovih prava, pre svega kroz unapređenje pravnog okvira. Predložene su izmene Zakona o radu u delovima koji se tiču rada bez ugovora i prekovremenog rada, kao i za brže donošenje Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. 

Kampanja je bila usmerena na javni, poslovni i civilni sektor (pre svega sindikate, nevladine organizacije i medije), kao i same zaposlene i opštu javnost. Postavljeni ciljevi su bili: 

 • Pokretanje javne diskusije o neophodnosti izmena nekih članova Zakona o radu kojima bi se sprečio ili znatno smanjio rad na crno i prekovremeni rad koji nije plaćen. 
 • Brže donošenje Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. 
 • Podsticanje nevladinih organizacija da se više bave problemima zaposlenih. 
 • Veći angažman samih zaposlenih u borbi za svoja prava. 
 • Povećanje odgovornosti i zalaganje poslovnog sektora u poštovanju prava zaposlenih, kao i podsticanju kompanija da usvoje etički kodeks poslovanja. 
 • Intenzivnija i kvalitetnija saradnja sa javnim sektorom. 

Kampanju smo realizovali zajedno sa Koalicijom nevladinih organizacija koju čine Centar za unapređivanje pravnih studija iz Beograda, Protecta iz Niša, Millenium iz Kragujevca, Alternativni parlament iz Paraćina, Agencija lokalne demokratije iz Subotice, NVO centar iz Zrenjanina, Odbor za ljudska prava iz Kruševca, Užički centar za demokratiju i ljudska prava, Lingva iz Kraljeva i Vojvođanski centar za ljudska prava iz Novog Sada. 

Najvažniji rezultati: 

 • Sprovedena je anketa 500 preduzeća u Srbiji iz okvira poštovanja prava na radu. 
 • Pripremljen je Etički kodeks poslovanja koji je ponuđen biznis sektoru na usvajanje. 
 • Pripremljeni su amandmani na Zakon o radu i dostavljeni Ministarstvu rada i socijalne politike i poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije. 
 • Dobijena podrška svih učesnika na 6 održanih okruglih stolova o neophodnosti izmena Zakona o radu. 
 • Objavljeno je 10 novinskih oglasa i 10 tekstova eksperata u vodećim dnevnim listovima. 
 • Prikupljeno je oko 100 svedočenja građana iz cele Srbije o kršenju njihovih prava. Svedočenja su objavljena u brošuri "Poštovanje prava zaposlenih – potvrda pravne države". 
 • Dokumentarni film o ekonomskim i socijalnim pravima emitovan je na 8 TV stanica širom Srbije sa gledanošću od preko 500.000 gledalaca. 
 • Održana je nacionalna konferencija "Ekonomska i socijalna prva u Srbiji" koju je otvorio potpredsednik Vlade Republike Srbije Božidar Đelić. 
 • Tokom kampanje podeljeno je 6.000 letaka, 2.500 brošura, 1.000 plakata, 25 reklamnih panoa postavljeno je na redovnim linijama gradskog prevoza, desetina bilborda širom Srbije, a radio oglasi emitovani su 431 put! 

Projekat je pomogla Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) preko Instituta za održive zajednice (ISC).

NAJAVA DOGAĐAJA