Srpsko slovački fond za proširenje EU (2009-2010)

Partnerstvo sa evropskim organizacijama civilnog društva

Prepoznavši značaj partnerstva sa evropskim organizacijama koja omogućavaju transfer znanja i dobrih praksi, tokom 2009. Centar je započeo saradnju sa Fondacijom Pontis iz Slovačke na programu podrške mladim profesionalcima Srbije u istraživanju slovačkih iskustava u procesu evrointegracija. 

Tokom 2009. i 2010. godine, Centar za demokratiju kao lokalni partner PONTIS fondacije iz Slovačke, realizovao je projekat koji je imao za cilj približavanje Srbije EU kroz istraživanje i analizu slovačkog (pozitivnog i negativnog) iskustva u procesu njenog pridruživanja EU. 

Projektom je obezbeđena podrška u vidu malih grantova za 12 mladih istraživača i novinara iz Srbije (do 35 godina starosti) za istraživanje i izradu policy paper-a u sledećim tematskim oblastima: 

  • Finansijske implikacije Evropskih propisa na polju zaštite životne sredine u Srbiji: kritične oblasti. 
  • Pretpristupni fondovi za Srbiju: praktična iskustva Slovačke. 
  • Hvatanje priključka Slovačke sa razvijenijim centralno-evropskim zemljama (Mađarskom, Češkom i Poljskom) u procesu proširenja: primer za zemlje zapadnog Balkana. 
  • Srbija kao zemlja kandidat: pitanje unutrašnje koordinacije. 
  • Razvoj Srbije kroz ravnomeran regionalni razvoj – slovačko iskustvo u primeni principa regionalnog razvoja. 
  • Problem sive ekonomije u Srbiji – slovačko iskustvo u suzbijanju sive ekonomije (uključuje nelegalne poslove, kao i one legalne koji nisu prijavljeni kako bi se izbeglo plaćanje poreza). 
  • Životna sredina: put od zakonske regulative do primene zakona – šta Srbija može da nauči od Slovačke. 
  • Kako primenjivati zakone za zaštitu ekonomskih i socijalnih prava u svetlu evropske budućnosti Srbije? 

Projekat je podržan od strane Slovačke agencije za međunarodni razvoj i saradnju.

NAJAVA DOGAĐAJA