2015: Doprinos lokalnih samouprava pretpristupnim pregovorima Srbije za članstvo u EU

Centar za demokratiju u 2015. godini nastavlja sa sprovođenjem projekta "Doprinos lokalnih samouprava pretpristupnim pregovorima Srbije za članstvo u EU" uz podršku Olof Palme Internacional Centra

Fondacija Centar za demokratiju u 2015. godini nastavlja sa sprovođenjem projekta "Doprinos lokalnih samouprava pretpristupnim pregovorima Srbije za članstvo u EU" uz podršku Olof Palme Internacional Centra

Projekat sprovodimo na teritoriji zapadne i centralne Srbije. Podižemo kapacitete lokalnih samouprava za uključivanje u pretpristupne pregovore Srbije sa EU kroz: 

  • obuku predstavnika lokalnih samouprava za aktivno praćenje procesa pregovaranja, 
  • unapređivanje i kreiraje kanala komunikacije između građana i lokalnih samouprava, 
  • javno zagovaranje na temu integracije Srbije u EU i transformaciju lokalnih samouprava po evropskim standardima. 

Doprinos lokalnih samouprava pretpristupnim pregovorima za članstvo Srbije u EU Tokom implementacije projekta uključićemo: (1) odbornike skupština opština, (2) predstavnike opštinskih uprava, (3) građane, (4) lokalne nevladine organizacije i (5) lokalne medije. Sa učesnicima ćemo organizovati regionalne sastanke o pretpristupnim pregovorima i ključnim akterima u tom procesu u cilju podizanja njihovih kapaciteta za razumevanje ovog procesa. Takođe, organizovaćemo lokalne okrugle stolove kako bismo lokalnim zajednicama približili proces pregovaranja i zainteresovali ih za aktivno uključivanje kroz kontakt sa donosiocima odluka. 

Izradom "Vodiča za lokalne samouprave kroz pretpristupne pregovore" lokalnim samoupravama ćemo obezbediti alat kojim će moći da se služe kako bi učinkovitije i efikasnije mogle da uzmu učešća u pretpristupnim pregovorima Srbije sa EU. 

Želimo da postignemo: 

  • podizanje kapaciteta i znanja ključnih lokalnih aktera na temu pretpristupnih pregovora, 
  • aktivnije učestvovanje lokalnih aktera u definisanju prioriteta lokalnih zajednica u reformskom procesu pristupanja EU, 
  • bolju informisanost lokalnih zajednica o procesu pristupanja EU. 

 

Fondacija Centar za demokratiju Olof Palme International Center

NAJAVA DOGAĐAJA