Stavovi građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi

Rezultati istraživanja stavova građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi

Fondacija Centar za demokratiju i Viktimološko društvo Srbije započeli su u junu 2014. godine partnerski projekat "Promocija alternativnih krivičnih sankcija i mera restorativne pravde"

Ovim projektom želimo da promovišemo širu primenu alternativnih sankcija i mera restorativne pravde, kroz podsticanje i osnaživanje organizacija civilnog društva da aktivnije učestvuju u reformi krivičnopravnog sistema. 

Da bismo ispitali spremnost društva za doslednu primenu alternativnih sankcija i mera restorativne pravde, istražili smo stavove građana i stručnjaka o alternativnim sankcijama i restorativnoj pravdi. Rezultati istaživanja predstavljeni su u ovoj publikaciji, uz prethodnu analizu pravnog i instituconalnog okvira RS za primenu alternativnih sankcija i restorativne pravde i dosadašnjih istraživanja na ovu temu. 

Projekat je podržan od strane Evropske unije i deo je programa "Evropski instrumenti za demokratiju i ljudska prava". 

NAJAVA DOGAĐAJA