• autor/i: Nevena Nikolić, Mirjana Prodanović, Ivan Jovanović

Ka većoj transparentnosti i jasnim kriterijumima za zapošljavanje u javnom sektoru

U procese zapošljavanja u javnom sektoru, napredovanja u službi, kao i na problem prekobrojnih zaposlenih često je na nedovoljno vidljiv i prepoznatljiv način utkana korupcija i potencijal za korupciju. Oblici koje korupcija ima u tim procesima su, pre svega, partijsko zapošljavanje, odnosno različite forme partijskog uslovljavanja, trgovina uticajem, pa i razni oblici nepotizma. Te pojave suštinski otežavaju i sprečavaju procese reforme državne uprave i javnog sektora, onemogućavaju primenu načela kompetencije i odgovornosti i dodatno otežavaju sveukupni reformski proces. 

Korupcija koja se javlja prilikom zapošljavanja, između ostalog, krši principe jednakosti i nediskriminacije i neka od osnovnih ljudskih prava. Ona, s jedne strane, onemogućava ostvarivanje prava na zaposlenje i prava na ravnopravan pristup slobodnim radnim mestima, a s druge strane ograničava prava zaposlenih na dostojanstven rad i prava na napredovanje na osnovu uspostavljenih kriterijuma. Stoga, ova vrsta korupcije, iako se najčešće klasifikuje kao mala korupcija, podstiče diskriminaciju, snažno utiče na svakodnevni život građana, sprečava ostvarivanje osnovnih ljudskih prava i dovodi do još većeg produbljivanja socijalnih razlika. Korupcija prilikom zapošljavanja ima mnogo šire posledice nego što je to na prvi pogled vidljivo. 

Fondacija Centar za demokratiju 2014. nastavlja sa borbom protiv korupcije koja ugrožava dostojanstven rad i sa partnerima Beogradskim Centrom za ljudska prava i Inicijativom za lokalni razvoj Kraljeva pokreće projekat "Ka većoj transparentnosti i jasnim kriterijumima za zapošljavanje u javnom sektoru – Zaustavimo političko zapošljavanje". Nastavljamo da skrećemo pažnju javnosti na povezanost korupcije i ostvarivanje prava na rad i prava koja proističu iz rada; istražujemo i podstičemo usvajanje jasnih procedura za suzbijanje korupcije prilikom zapošljavanja na nacionalnom i lokalnom nivou; informišemo građane o mehanizmima borbe protiv korupcije i podstičemo anti-korupcijsku kulturu. 

Cilj nam je da doprinesemo borbi protiv korupcije kroz zagovaranje vladavine prava i transparentnosti u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru i javnim kompanijama...  

NAJAVA DOGAĐAJA