• autor/i: Mario Reljanović, Bojana Ružić, Aleksandra Petrović

Analiza efekata primene izmena i dopuna Zakona o radu

Zakon o radu usvojen je 2005. godine. Tokom jedanaest godina pretrpeo je više izmena i dopuna u pokušaju da se tekst zakona prilagodi kako promenama u takozvanom "bočnom" zakonskom okviru, tako i izmenjenim prilikama na tržištu rada Republike Srbije. Izmene i dopune iz 2014. godine predstavljaju do sada najveći normativni zahvat u srž regulisanja radnih odnosa i rada uopšte. Njima se zadire u osnove definisanja i funkcionisanja različitih bazičnih instituta radnog prava. 

Iako je vreme važenja izmenjenog zakona relativno kratko, i sasvim je izvesno da se ne mogu jasno identifikovati sve posledice njegove primene, u mnogim aspektima su efekti već vidljivi, ponegde i statistički merljivi. 

Stoga ja sasvim jasno da bi trebalo napraviti presek izvršenih novina i sagledati njihove pozitivne i negativne efekte po tržište rada i prava zaposlenih, kao i uticaj na položaj aktera u tripartitnom odnosu zaposleni – poslodavac – država. Ovo je naročito važno imajući u vidu da iz resornog ministarstva dolaze najave da će se u toku naredne dve godine napisati i usvojiti novi zakon o radu, dok argumentacija na kojoj se gradi potreba za takvim nečim u najvećoj meri liči na onu koja je već korišćena 2014. godine...

NAJAVA DOGAĐAJA