Preporuke: Ispunjenost standarda Međunarodne organizacije rada kao preduslov održivog razvoja u Srbiji

Platforma „Održivi razvoj za sve“

Mart 2021. 

U okviru Platforme za opštedruštveni dijalog „Održivi razvoj za sve“, Fondacija Centar za demokratiju objavila je predlog javne politike pod naslovom „Ispunjenost standarda Međunarodne organizacije rada kao preduslov održivog razvoja u Srbiji“ čiji je cilj pružanje doprinosa ispunjenju UN Agende održivog razvoja do 2030. u Republici Srbiji, sa fokusom na cilj održivog razvoja pod rednim brojem 8. „Promovisati inkluzivan i održiv ekonomski rast, zaposlenost i dostojanstven rad za sve“. Predmet analize je procena stanja usklađenosti radnih prava u Srbiji sa standardima Međunarodne organizacije rada (MOR), koji su višestruko relevantni za našu zemlju. Oni utiču na pripremu propisa, sudsku praksu i kreiranje javnih politika i, ujedno, čine deo agende usklađivanja domaćih propisa sa pravom EU. Srbija se sa 77 ratifikovanih konvencija MOR nalazi na visokom 24. mestu od 187 država članica ove organizacije. Međutim, tempo ratifikacije instrumenata MOR opao je od 2000. na samo jednu ratifikaciju na svake dve godine. (…)

NAJAVA DOGAĐAJA